Verbinding maken met Sharepoint vanuit PowerAppsConnect to SharePoint from PowerApps

SharePoint

Maak verbinding met een SharePoint-site om automatisch een app te genereren op basis van een lijst, een volledig nieuwe app te bouwen of een bestaande app bij te werken.Connect to a SharePoint site to generate an app automatically from a list, build an app from scratch, or update an existing app.

Bekende problemenKnown issues

U kunt gegevens uit een aangepaste lijst toevoegen, maar geen bibliotheek.You can add data from a custom list but not a library. Bovendien worden niet alle typen kolommen ondersteund en ondersteunen niet alle typen kolommen alle typen kaarten.In addition, not all types of columns are supported, and not all types of columns support all types of cards.

Type kolomColumn type OndersteuningSupport StandaardkaartenDefault cards
Eén tekstregelSingle line of text JaYes Tekst weergevenView text
Meerdere tekstregelsMultiple lines of text JaYes Tekst weergevenView text
KeuzeChoice JaYes Zoekopdracht weergevenView lookup
Zoekopdracht bewerkenEdit lookup
Multiselect weergevenView multiselect
Multiselect bewerkenEdit multiselect
GetalNumber JaYes Percentage weergevenView percentage
Classificatie weergevenView rating
Tekst weergevenView text
ValutaCurrency JaYes Percentage weergevenView percentage
Classificatie weergevenView rating
Tekst weergevenView text
Datum en tijdDate and Time JaYes Tekst weergevenView text
OpzoekenLookup JaYes Zoekopdracht weergevenView lookup
Zoekopdracht bewerkenEdit lookup
Multiselect weergevenView multiselect
Multiselect bewerkenEdit multiselect
Boolean (Ja/Nee)Boolean (Yes/No) JaYes Tekst weergevenView text
Wisselknop weergevenView toggle
Persoon of groepPerson or Group JaYes Zoekopdracht weergevenView lookup
Zoekopdracht bewerkenEdit lookup
Multiselect weergevenView multiselect
Multiselect bewerkenEdit multiselect
HyperlinkHyperlink JaYes URL weergevenView URL
Tekst weergevenView text
AfbeeldingPicture Ja (alleen-lezen)Yes (read-only) Afbeelding weergevenView image
Tekst weergevenView text
BijlageAttachment Ja (alleen-lezen)Yes (read-only) Bijlagen weergevenView Attachments
BerekendCalculated Ja (alleen-lezen)Yes (read-only)
TaakresultaatTask Outcome NeeNo
Externe gegevensExternal data NeeNo
Beheerde metagegevensManaged Metadata Ja (alleen-lezen)Yes (read-only)
WaarderingRating NeeNo

Kolommen die spaties bevatten, kunnen door PowerApps worden gelezen. De spaties worden echter wel vervangen door de hexadecimale escape-code '_x0020_'.Columns that contain spaces can by read by PowerApps, but the spaces are replaced with the hexadecimal escape code "_x0020_". 'Naam kolom' wordt in SharePoint bijvoorbeeld weergegeven als 'Naam_x0020_kolom' in de gegevensindeling of in een formule in PowerApps.For example, "Column Name" in SharePoint will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

VereistenPrerequisites

Open PowerApps door een van deze stappen uit te voeren:Open PowerApps by taking either of these steps:

Een app makenCreate an app

Een SharePoint-lijst toevoegen aan een bestaande appAdd a SharePoint list to an existing app

 1. Open in PowerApps Studio de app die u wilt bijwerken.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.

 2. Klik of tik op het lint, op het tabblad Weergeven, op GegevensbronnenOn the View tab of the ribbon, click or tap Data sources

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.In the right-hand pane, click or tap Add data source.

  Gegevensbron toevoegen

 4. Klik of tik op Nieuwe verbinding, klik of tik op SharePoint en klik of tik op Verbinden.Click or tap New connection, click or tap SharePoint, and then click or tap Connect.

  SharePoint-verbinding toevoegen

 5. Geef het type SharePoint-site op waarmee u verbinding wilt maken:Specify the type of SharePoint site to which you want to connect:

  Type verbinding opgeven

  • Klik of tik op Rechtstreekse verbinding maken (cloudservices) om verbinding te maken met SharePoint Online.Click or tap Connect directly (cloud services) to connect to SharePoint Online.

  • Klik of tik op Verbinding maken via een on-premises gegevensgateway om verbinding te maken met een on-premises SharePoint-site.Click or tap Connect using on-premises data gateway to connect to an on-premises SharePoint site.

   Geef Windows op als verificatietype en geef uw referenties op.Specify Windows as the authentication type, and then specify your credentials. (Als uw referenties een domeinnaam bevatten, geef deze dan op als domein\alias.)(If your credentials include a domain name, specify it as domain\alias.)

   Referenties opgeven

   Opmerking: als er geen on-premises gegevensgateway is geïnstalleerd, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram om de lijst met gateways te vernieuwen.Note: If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

   Klik of tik onder Een gateway kiezen op de gateway die u wilt gebruiken.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use.

   Gateway kiezen

 6. Klik of tik op Verbinden.Click or tap Connect.

 7. Klik of tik onder Verbinding maken met een SharePoint-site op een vermelding in de lijst Recente sites (of typ of plak de URL voor de site die u wilt gebruiken) en klik of tik op Ga.Under Connect to a SharePoint site, click or tap an entry in the Recent sites list (or type or paste the URL for the site that you want to use), and then click or tap Go.

  Een SharePoint-site selecteren

 8. Schakel onder Een lijst kiezen het selectievakje in voor een of meer lijsten die u wilt gebruiken en klik of tik op Verbinden:Under Choose a list, select the check box for one or more lists that you want to use, and then click or tap Connect:

  Tabellen in SharePoint selecteren

  Niet alle soorten lijsten worden standaard weergegeven.Not all types of lists appear by default. Als de naam van de lijst die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven, scrolt u naar beneden en typt u de lijstnaam in het vak Een aangepaste lijstnaam invoeren.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the name of the list in the box that contains Enter a custom list name.

  Aangepaste lijst in SharePoint

  De gegevensbronnen worden toegevoegd aan uw app.The data sources are added to your app.

  Lijst met gegevensbronnen die zijn toegevoegd aan de app

Als u gegevens uit een van deze typen kolommen in een galerie wilt weergeven, gebruikt u de formulebalk om de eigenschap Tekst van een of meer besturingselementen Label in die galerie in te stellen:To show data from any of these types of columns in a gallery, use the formula bar to set the Text property of one or more Label controls in that gallery:

 • Voor een keuze- of opzoekkolom geeft u ThisItem.[Kolomnaam].Value op om gegevens weer te geven in die kolom.For a Choice or Lookup column, specify ThisItem.[ColumnName].Value to show data in that column.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Locatie.Value op als u een keuzekolom hebt met de naam Locatie en geef ThisItem.Postcode.Value op als u een opzoekkolom met de naam Postcode hebt.For example, specify ThisItem.Location.Value if you have a Choice column named Location, and specify ThisItem.PostalCode.Value if you have a Lookup column named PostalCode.

 • Voor een kolom van het type Persoon of groep geeft u ThisItem.[Kolomnaam].DisplayName op om de weergavenaam van de gebruiker of de groep weer te geven.For a Person or Group column, specify ThisItem.[ColumnName].DisplayName to show the display name of the user or the group.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Manager.DisplayName op om weergavenamen weer te geven uit een kolom van het type Persoon of groep genaamd Manager.For example, specify ThisItem.Manager.DisplayName to show display names from a Person or Group column named Manager.

  U kunt ook andere informatie over gebruikers weergeven, zoals e-mailadressen of functies.You can also show different information about users, such as email addresses or job titles. Als u een volledige lijst met opties wilt weergeven, geeft u ThisItem.[Kolomnaam]. opTo display a complete list of options, specify ThisItem.[ColumnName]. (inclusief de punt aan het eind).(with the trailing period).

  Opmerking: voor een kolom van het type CreatedBy geeft u ThisItem.Author.DisplayName op om de weergavenamen weer te geven van gebruikers die items in de lijst hebben gemaakt.Note: For a CreatedBy column, specify ThisItem.Author.DisplayName to show the display names of users who created items in the list. Voor een kolom van het type ModifiedBy geeft u ThisItem.Editor.DisplayName op om de weergavenamen weer te geven van gebruikers die items in de lijst hebben gewijzigd.For a ModifiedBy column, specify ThisItem.Editor.DisplayName to show the display names of users who changed items in the list.

 • Voor een kolom met beheerde gegevens geeft u ThisItem.[Kolomnaam].Label op om gegevens in die kolom weer te geven.For a Managed Metadata column, specify ThisItem.[ColumnName].Label to show data in that column.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Talen.Label op als u een kolom met beheerde metagegevens genaamd Talen hebt.For example, specify ThisItem.Languages.Label if you have a Managed Metadata column named Languages.

Volgende stappenNext steps