Besturingselement voor PDF-viewer in PowerAppsPDF viewer control in PowerApps

Een besturingselement waarin de inhoud van een PDF-bestand kan worden weergegeven.A control that shows the content of a PDF file.

BeschrijvingDescription

U kunt tekst, afbeeldingen en andere inhoud uit een PDF-bestand weergeven door dit type besturingselement toe te voegen en de eigenschap Document in te stellen op de URL (tussen dubbele aanhalingstekens) van het bestand dat u wilt weergeven.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Document: de URL, tussen dubbele aanhalingstekens, van een PDF-bestand.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

ActualZoom: de werkelijke zoomfactor van het besturingselement. Deze kan verschillen van de zoomfactor die met de eigenschap Zoom is gevraagd.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText: de zoekterm die op dat moment wordt gebruikt.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage: het nummer van de pagina in een PDF-bestand die op dat moment wordt weergegeven.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

FindNext: hiermee wordt het volgende exemplaar van FindText in het document gezocht.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious: hiermee wordt het vorige exemplaar van FindText in het document gezocht.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText: de zoekterm die in het document wordt gezocht.FindText – The search term to look for in the document.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange: hoe een app reageert wanneer de status van het besturingselement verandert.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page: het nummer van de pagina die u wilt weergeven.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount: het aantal pagina's in een document.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls: bepaalt of een audio- of videospeler bijvoorbeeld een knop Afspelen en een volumeregelaar bevat, en of een besturingselement Pen bijvoorbeeld pictogrammen weergeeft voor Tekenen en Wissen.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom: het percentage waarmee een foto van een camera wordt vergroot of de weergave van een bestand in een PDF-viewer.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

VoorbeeldExample