Zarządzanie aplikacjami Microsoft 365 przy użyciu Configuration ManagerManage Microsoft 365 Apps with Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Uwaga

Od 21 kwietnia 2020, nazwa pakietu Office 365 ProPlus jest zmieniana na Microsoft 365 aplikacje dla przedsiębiorstw.Starting on April 21, 2020, Office 365 ProPlus is being renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zmiana nazw dla pakietu Office 365 ProPlus.For more information, see Name change for Office 365 ProPlus. Nadal mogą pojawić się odwołania do starej nazwy w konsoli Configuration Manager i dokumentacji pomocniczej podczas aktualizowania konsoli.You may still see references to the old name in the Configuration Manager console and supporting documentation while the console is being updated.

Configuration Manager umożliwia zarządzanie aplikacjami Microsoft 365 w następujący sposób:Configuration Manager lets you manage Microsoft 365 Apps in the following ways:

 • Wdrażanie aplikacji Microsoft 365: można uruchomić instalatora aplikacji Microsoft 365 z poziomu pulpitu nawigacyjnego zarządzania klientami w pakiecie Office 365 , aby ułatwić wdrażanie początkowych aplikacji Microsoft 365.Deploy Microsoft 365 Apps: You can start the Microsoft 365 Apps Installer from the Office 365 Client Management dashboard to make the initial Microsoft 365 Apps installation experience easier. Kreator umożliwia skonfigurowanie ustawień instalacji aplikacji Microsoft 365, pobranie plików z sieci dostarczania zawartości (sieci CDN) pakietu Office oraz utworzenie i wdrożenie aplikacji skryptu z zawartością.The wizard lets you configure Microsoft 365 Apps installation settings, download files from Office Content Delivery Networks (CDNs), and create and deploy a script application with the content.

 • Wdrażanie aktualizacji aplikacji Microsoft 365: można zarządzać aktualizacjami klientów Microsoft 365 Apps za pomocą przepływu pracy zarządzania aktualizacjami oprogramowania.Deploy Microsoft 365 Apps updates: You can manage Microsoft 365 Apps client updates by using the software update management workflow. Gdy firma Microsoft opublikuje nową aktualizację Microsoft 365 aplikacje w usłudze Office Content Delivery Network (CDN), firma Microsoft publikuje również pakiet aktualizacji w Windows Server Update Services (WSUS).When Microsoft publishes a new Microsoft 365 Apps update to the Office Content Delivery Network (CDN), Microsoft also publishes an update package to Windows Server Update Services (WSUS). Po Configuration Manager zsynchronizuje aktualizacje aplikacji Microsoft 365 z wykazu usług WSUS z serwerem lokacji, aktualizacja będzie dostępna do wdrożenia na klientach.After Configuration Manager synchronizes the Microsoft 365 Apps updates from the WSUS catalog to the site server, the update is available to deploy to clients.

 • Dodaj języki na potrzeby pobierania aktualizacji z Microsoft 365 Apps: możesz dodać obsługę Configuration Manager, aby pobierać aktualizacje dla dowolnych języków obsługiwanych przez Microsoft 365 aplikacje.Add languages for Microsoft 365 Apps update downloads: You can add support for Configuration Manager to download updates for any languages supported by Microsoft 365 Apps. Znaczenie Configuration Manager nie musi obsługiwać języka, o ile Microsoft 365 aplikacji.Meaning Configuration Manager doesn't have to support the language as long as Microsoft 365 Apps does. Przed Configuration Manager wersja 1610 należy pobrać i wdrożyć aktualizacje w tych samych językach skonfigurowanych na klientach Microsoft 365 Apps.Prior to Configuration Manager version 1610 you must download and deploy updates in the same languages configured on Microsoft 365 Apps clients.

 • Zmień kanał aktualizacji: możesz użyć zasad grupy, aby dystrybuować zmiany wartości klucza rejestru do Microsoft 365 aplikacje klienci w celu zmiany kanału aktualizacji.Change the update channel: You can use group policy to distribute a registry key value change to Microsoft 365 Apps clients to change the update channel.

Aby przejrzeć informacje o kliencie Microsoft 365 Apps i rozpocząć niektóre akcje zarządzania aplikacjami Microsoft 365, użyj pulpitu nawigacyjnego zarządzania klientami w pakiecie Office 365.To review Microsoft 365 Apps client information and start some of these Microsoft 365 Apps management actions, use the Office 365 Client Management dashboard.

Wdrażanie aplikacji Microsoft 365Deploy Microsoft 365 Apps

Uruchom Instalatora Microsoft 365 Apps z poziomu pulpitu nawigacyjnego zarządzania klientem pakietu Office 365 na potrzeby instalacji początkowej Microsoft 365 aplikacji.Start the Microsoft 365 Apps Installer from the Office 365 Client Management dashboard for the initial Microsoft 365 Apps installation. Kreator umożliwia skonfigurowanie ustawień instalacji aplikacji Microsoft 365, pobranie plików z sieci dostarczania zawartości (sieci CDN) pakietu Office oraz utworzenie i wdrożenie aplikacji skryptowej dla plików.The wizard lets you configure Microsoft 365 Apps installation settings, download files from the Office Content Delivery Networks (CDNs), and create and deploy a script application for the files. Dopóki Microsoft 365 aplikacje nie zostaną zainstalowane na klientach i zostanie uruchomione zadanie aktualizacje automatyczne aplikacji Microsoft 365 , aktualizacje Microsoft 365 aplikacje nie będą miały zastosowania.Until Microsoft 365 Apps is installed on clients and the Microsoft 365 Apps automatic updates task runs, Microsoft 365 Apps updates aren't applicable. W celach testowych można ręcznie uruchomić zadanie aktualizacji.For testing purposes, you can run the update task manually.

W przypadku wcześniejszych wersji Configuration Manager należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować aplikacje Microsoft 365 po raz pierwszy na klientach:For previous Configuration Manager versions, you must take the following steps to install Microsoft 365 Apps for the first time on clients:

 • Pobierz narzędzie do wdrażania pakietu Office (ODT)Download Office Deployment Tool (ODT)
 • Pobierz pliki źródłowe instalacji aplikacji Microsoft 365, w tym wszystkie potrzebne pakiety językowe.Download the Microsoft 365 Apps installation source files, including all of the language packs that you need.
 • Wygeneruj Configuration.xml, który określa poprawną wersję i kanał aplikacji Microsoft 365.Generate the Configuration.xml that specifies the correct Microsoft 365 Apps version and channel.
 • Utwórz i Wdróż starszy pakiet lub aplikację skryptową, aby klienci mogli instalować Microsoft 365 aplikacje.Create and deploy either a legacy package or a script application for clients to install Microsoft 365 Apps.

WymaganiaRequirements

 • Komputer z uruchomionym instalatorem musi mieć dostęp do Internetu.The computer that runs the installer must have Internet access.
 • Użytkownik, który uruchomił Instalatora, musi mieć dostęp do odczytu i zapisu do udziału lokalizacji zawartości dostępnego w kreatorze.The user that runs the installer must have Read and Write access to the content location share provided in the wizard.
 • Jeśli zostanie wyświetlony błąd pobierania 404, Skopiuj następujące pliki do folderu% Temp% użytkownika:If you receive a 404 download error, copy the following files to the user %temp% folder:

OgraniczeniaLimitations

 • Punkty dystrybucji w chmurze nie obsługują zawartości dla aktualizacji Microsoft 365 aplikacji.Cloud distribution points don't support content for Microsoft 365 Apps updates.

Wdróż aplikacje Microsoft 365 przy użyciu Configuration Manager w wersji 1806 lub nowszej:Deploy Microsoft 365 Apps using Configuration Manager version 1806 or higher:

Począwszy od Configuration Manager 1806, narzędzie dostosowywania pakietu Office jest zintegrowane z instalatorem w konsoli Configuration Manager.Starting in Configuration Manager 1806, the Office Customization Tool is integrated with the installer in the Configuration Manager console. Podczas tworzenia wdrożenia dla aplikacji Microsoft 365 można dynamicznie skonfigurować najnowsze ustawienia zarządzania.When creating a deployment for Microsoft 365 Apps, you can dynamically configure the latest manageability settings.

 1. W konsoli Configuration Manager przejdź do biblioteki oprogramowania > Omówienieprogramu > Office 365 Client Management.In the Configuration Manager console, navigate to Software Library > Overview > Office 365 Client Management.
 2. Kliknij pozycję Instalator pakietu Office 365 w prawym górnym okienku.Click Office 365 Installer in the upper-right pane. Zostanie otwarty Kreator instalacji.The installation wizard opens.
 3. Na stronie Ustawienia aplikacji Podaj nazwę i opis aplikacji, wprowadź lokalizację pobierania plików, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Application Settings page, provide a name and description for the app, enter the download location for the files, and then click Next. Lokalizacja musi być określona jako serwer \\\udziału.The location must be specified as \\server\share.
 4. Na stronie Ustawienia pakietu Office kliknij pozycję Przejdź do narzędzia dostosowywania pakietu Office.On the Office Settings page, click on Go to the Office Customization Tool. Spowoduje to otwarcie narzędzia dostosowywania pakietu Office na potrzeby kliknięcia przycisku-do-uruchomienia.This will open the Office Customization Tool for Click-to-Run.
 5. Skonfiguruj odpowiednie ustawienia instalacji aplikacji Microsoft 365.Configure the desired settings for your Microsoft 365 Apps installation. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Prześlij w prawym górnym rogu strony.Click the Submit in the upper right of the page when you complete the configuration.
 6. Na stronie wdrażanie Określ, czy chcesz wdrożyć teraz, czy później.On the Deployment page, determine if you would like to deploy now or at a later time. Jeśli zdecydujesz się wdrożyć później, możesz znaleźć aplikację w aplikacjach do zarządzania aplikacjami w bibliotece oprogramowania > Application Management > Applications.If you choose to deploy later, you can find the application in Software Library > Application Management > Applications.
 7. Potwierdź ustawienia na stronie Podsumowanie .Confirm the settings on the Summary page.
 8. Kliknij przycisk dalej , a następnie kliknij przycisk Zamknij po zakończeniu pracy kreatora.Click Next then click Close once the wizard completes.

Wdróż aplikacje Microsoft 365 przy użyciu Configuration Manager wersji 1802 i wcześniejszych:Deploy Microsoft 365 Apps using Configuration Manager version 1802 and prior:

 1. W konsoli Configuration Manager przejdź do biblioteki oprogramowania > Omówienieprogramu > Office 365 Client Management.In the Configuration Manager console, navigate to Software Library > Overview > Office 365 Client Management.

 2. Kliknij pozycję Instalator pakietu Office 365 w prawym górnym okienku.Click Office 365 Installer in the upper-right pane. Zostanie otwarty Kreator instalacji.The installation wizard opens.

 3. Na stronie Ustawienia aplikacji Podaj nazwę i opis aplikacji, wprowadź lokalizację pobierania plików, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Application Settings page, provide a name and description for the app, enter the download location for the files, and then click Next. Lokalizacja musi być określona jako serwer \\\udziału.The location must be specified as \\server\share.

 4. Na stronie Importowanie ustawień klienta wybierz, czy zaimportować ustawienia klienta Microsoft 365 aplikacji z istniejącego pliku konfiguracyjnego XML, czy też ręcznie określić ustawienia.On the Import Client Settings page, choose whether to import the Microsoft 365 Apps client settings from an existing XML configuration file or to manually specify the settings. Po zakończeniu kliknij przycisk dalej .Click Next when you're done.

  Jeśli masz istniejący plik konfiguracji, wprowadź lokalizację pliku i przejdź do kroku 7.When you have an existing configuration file, enter the location for the file and skip to step 7. Należy określić lokalizację w formularzu \\server\Share\filename. Dokument.You must specify the location in the form \\server\share\filename.XML.

  Ważne

  Plik konfiguracji XML musi zawierać tylko języki obsługiwane przez pakiet Office 2016.The XML configuration file must contain only languages supported by Office 2016.

 5. Na stronie produkty klienckie wybierz pakiet Microsoft 365 aplikacje, którego używasz.On the Client Products page, select the Microsoft 365 Apps suite that you use. Wybierz aplikacje, które chcesz dołączyć.Select the applications that you want to include. Wybierz wszelkie dodatkowe produkty, które powinny zostać uwzględnione, a następnie kliknij przycisk dalej.Select any additional products that should be included, and then click Next.

 6. Na stronie Ustawienia klienta wybierz ustawienia do uwzględnienia, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Client Settings page, choose the settings to include, and then click Next.

 7. Na stronie wdrażanie wybierz, czy aplikacja ma zostać wdrożona, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Deployment page, choose whether to deploy the application, and then click Next.
  Jeśli nie zdecydujesz się na wdrożenie pakietu w kreatorze, przejdź do kroku 9.If you choose not to deploy the package in the wizard, skip to step 9.

 8. Skonfiguruj pozostałe strony kreatora w taki sposób, jak w przypadku typowego wdrożenia aplikacji.Configure the rest of the wizard pages as you would for a typical application deployment. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie i wdrażanie aplikacji.For details, see Create and deploy an application.

 9. Wykonaj kroki kreatora.Complete the wizard.

 10. Możesz wdrożyć lub edytować aplikację z Omówienie biblioteki oprogramowania > Overview > Application Management > aplikacjezarządzania aplikacjami.You can deploy or edit the application from Software Library > Overview > Application Management > Applications.

Po utworzeniu i wdrożeniu Microsoft 365 aplikacji przy użyciu Instalatora Configuration Manager domyślnie nie będzie można zarządzać aktualizacjami Microsoft 365 aplikacji.After you create and deploy Microsoft 365 Apps using the installer, Configuration Manager won't manage the Microsoft 365 Apps updates by default. Aby umożliwić klientom Microsoft 365 aplikacji otrzymywanie aktualizacji z Configuration Manager, zobacz wdrażanie aktualizacji Microsoft 365 Apps za pomocą Configuration Manager.To enable Microsoft 365 Apps clients to receive updates from Configuration Manager, see Deploy Microsoft 365 Apps updates with Configuration Manager.

Po wdrożeniu aplikacji Microsoft 365 można utworzyć reguły wdrażania automatycznego do obsługi aplikacji.After you deploy Microsoft 365 Apps, you can create automatic deployment rules to maintain the apps. Aby utworzyć regułę wdrażania automatycznego dla aplikacji Microsoft 365, kliknij przycisk Utwórz ADR na pulpicie nawigacyjnym zarządzania klientem usługi Office 365.To create an automatic deployment rule for Microsoft 365 Apps, click Create an ADR from the Office 365 Client Management dashboard. Wybierz klienta pakietu Office 365 w przypadku wybrania produktu.Select Office 365 Client when you choose the product. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne wdrażanie aktualizacji oprogramowania.For more information, see Automatically deploy software updates.

Przechodzenie do szczegółów wymaganych aktualizacji Microsoft 365 aplikacjiDrill through required Microsoft 365 Apps updates

(Wprowadzone w wersji 1906)(Introduced in version 1906)

Możesz przejść do szczegółów statystyk zgodności, aby zobaczyć, które urządzenia wymagają aktualizacji oprogramowania dla konkretnych aplikacji Microsoft 365.You can drill through compliance statistics to see which devices require a specific Microsoft 365 Apps software update. Aby wyświetlić listę urządzeń, musisz mieć uprawnienia do wyświetlania aktualizacji i kolekcji, do których należy urządzenie.To view the device list, you need permission to view updates and the collections the devices belong to. Aby przejść do szczegółów listy urządzeń:To drill down into the device list:

 1. Przejdź do biblioteki oprogramowania > Office 365 Client Management > Office 365 Updates.Go to Software Library > Office 365 Client Management > Office 365 Updates.
 2. Wybierz dowolną aktualizację wymaganą przez co najmniej jedno urządzenie.Select any update that is required by at least one device.
 3. Spójrz na kartę Podsumowanie i Znajdź wykres kołowy w obszarze Statystyka.Look at the Summary tab and find the pie chart under Statistics.
 4. Wybierz hiperlink Wyświetl wymagane obok wykresu kołowego, aby przejść do szczegółów listy urządzeń.Select the View Required hyperlink next to the pie chart to drill down into the device list.
 5. Ta akcja spowoduje przejście do tymczasowego węzła w obszarze urządzenia , na którym można zobaczyć urządzenia wymagające aktualizacji.This action takes you to a temporary node under Devices where you can see the devices requiring the update. Możesz również wykonać akcje dla węzła, takie jak tworzenie nowej kolekcji z listy.You can also take actions for the node such as creating a new collection from the list.

Wdrażanie aktualizacji aplikacji Microsoft 365Deploy Microsoft 365 Apps updates

Wykonaj następujące kroki, aby wdrożyć aktualizacje Microsoft 365 aplikacje z Configuration Manager:Use the following steps to deploy Microsoft 365 Apps updates with Configuration Manager:

 1. Sprawdź wymagania dotyczące korzystania z programu Configuration Manager, aby zarządzać aktualizacjami klientów Microsoft 365 Apps w sekcji wymagania dotyczące korzystania z Configuration Manager do zarządzania aktualizacjami klientów aplikacji Microsoft 365 w artykule.Verify the requirements for using Configuration Manager to manage Microsoft 365 Apps client updates in the Requirements for using Configuration Manager to manage Microsoft 365 Apps client updates section of the article.

 2. Skonfiguruj punkty aktualizacji oprogramowania w celu synchronizowania aktualizacji klienta Microsoft 365 aplikacji.Configure software update points to synchronize the Microsoft 365 Apps client updates. Ustaw aktualizacje klasyfikacji i wybierz klienta pakietu Office 365 dla produktu.Set Updates for the classification and select Office 365 Client for the product. Zsynchronizuj aktualizacje oprogramowania po skonfigurowaniu punktów aktualizacji oprogramowania do używania klasyfikacji aktualizacji .Synchronize software updates after you configure the software update points to use the Updates classification.

 3. Włącz klientom usługi Microsoft 365 Apps otrzymywanie aktualizacji z Configuration Manager.Enable Microsoft 365 Apps clients to receive updates from Configuration Manager. Aby włączyć klienta programu, należy użyć ustawień klienta Configuration Manager lub zasad grupy.Use Configuration Manager client settings or group policy to enable the client.

  Metoda 1. począwszy od Configuration Manager w wersji 1606, można użyć ustawienia klienta Configuration Manager do zarządzania agentem klienta aplikacji Microsoft 365.Method 1: Beginning in Configuration Manager version 1606, you can use the Configuration Manager client setting to manage the Microsoft 365 Apps client agent. Po skonfigurowaniu tego ustawienia i wdrożeniu aktualizacji Microsoft 365 Apps agent klienta Configuration Manager komunikuje się z agentem klienta programu Microsoft 365 Apps w celu pobrania aktualizacji z punktu dystrybucji i instalacji.After you configure this setting and deploy Microsoft 365 Apps updates, the Configuration Manager client agent communicates with the Microsoft 365 Apps client agent to download the updates from a distribution point and install them. Configuration Manager wykonuje spis ustawień klienta aplikacji Microsoft 365.Configuration Manager takes inventory of Microsoft 365 Apps client settings.

  1. W konsoli Configuration Manager kliknij kolejno pozycje Administracja > Przegląd > Ustawienia klienta.In the Configuration Manager console, click Administration > Overview > Client Settings.

  2. Otwórz odpowiednie ustawienia urządzenia, aby włączyć agenta klienta.Open the appropriate device settings to enable the client agent. Aby uzyskać więcej informacji na temat domyślnych i niestandardowych ustawień klienta, zobacz jak skonfigurować ustawienia klienta.For more information about default and custom client settings, see How to configure client settings.

  3. Kliknij pozycję aktualizacje oprogramowania i wybierz pozycję tak dla ustawienia Włącz zarządzanie agentem klienta pakietu Office 365 .Click Software Updates and select Yes for the Enable management of the Office 365 Client Agent setting.

  Metoda 2. włącz klientom usługi Microsoft 365 Apps otrzymywanie aktualizacji z Configuration Manager przy użyciu narzędzia do wdrażania pakietu Office lub zasady grupy.Method 2: Enable Microsoft 365 Apps clients to receive updates from Configuration Manager by using the Office Deployment Tool or Group Policy.

 4. Wdróż aktualizacje aplikacji Microsoft 365 na klientach programu.Deploy the Microsoft 365 Apps updates to clients.

Uwaga

Jeśli Microsoft 365 aplikacje były ostatnio instalowane i w zależności od sposobu ich instalacji, istnieje możliwość, że kanał aktualizacji nie został jeszcze ustawiony.If Microsoft 365 Apps was installed recently, and depending on how it was installed, it is possible that the update channel has not been set yet. W takim przypadku wdrożone aktualizacje zostaną wykryte jako nie dotyczy.In that case, deployed updates will be detected as not applicable. Podczas instalowania aplikacji Microsoft 365 jest tworzone zaplanowane zadanie aktualizacji automatycznych .There is a scheduled Automatic Updates task created when Microsoft 365 Apps installs. W takiej sytuacji to zadanie musi uruchomić co najmniej raz, aby kanał aktualizacji został ustawiony i wykryte aktualizacje.In this situation, this task needs to run at least once in order for the update channel to be set and updates detected as applicable.

Jeśli Microsoft 365 aplikacje były ostatnio instalowane, a wdrożone aktualizacje nie są wykrywane, można je uruchomić ręcznie, a następnie rozpocząć cykl oceny wdrożenia aktualizacji oprogramowania na kliencie.If Microsoft 365 Apps was installed recently and deployed updates are not detected, for testing purposes, you can start the Office Automatic Updates task manually and then start the Software Updates Deployment Evaluation Cycle on the client. Aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić w sekwencji zadań, zobacz aktualizowanie Microsoft 365 aplikacji w sekwencji zadań.For instructions on how to do this in a task sequence, see Updating Microsoft 365 Apps in a task sequence.

Zachowanie ponownego uruchamiania i powiadomienia klienta dotyczące aktualizacji Microsoft 365 AppsRestart behavior and client notifications for Microsoft 365 Apps updates

W przypadku wdrażania aktualizacji na kliencie Microsoft 365 Apps zachowanie ponownego uruchamiania i powiadomienia klienta różnią się w zależności od wersji programu Configuration Manager.When you deploy an update to an Microsoft 365 Apps client, the restart behavior and client notifications are different depending on the version of Configuration Manager. Poniższa tabela zawiera informacje na temat środowiska użytkownika końcowego, gdy klient otrzymuje aktualizację Microsoft 365 aplikacje:The following table provides information about the end-user experience when the client receives an Microsoft 365 Apps update:

Wersja Configuration ManagerConfiguration Manager version Środowisko użytkownika końcowegoEnd-user experience
1706, 17101706, 1710 Klient odbiera powiadomienia wyskakujące i w aplikacji, a także okno dialogowe odliczania, przed zainstalowaniem aktualizacji.The client receives pop-up and in-app notifications, as well as a countdown dialog, prior to installing the update.
18021802 Klient odbiera powiadomienia wyskakujące i w aplikacji, a także okno dialogowe odliczania, przed zainstalowaniem aktualizacji.The client receives pop-up and in-app notifications, as well as a countdown dialog, prior to installing the update.
Jeśli jakiekolwiek Microsoft 365 aplikacje są uruchomione podczas wymuszania aktualizacji klienta, nie będzie wymuszane zamknięcie aplikacji Microsoft 365.If any Microsoft 365 Apps are running during a client update enforcement, the Microsoft 365 Apps will not be forced to close. Zamiast tego instalacja aktualizacji zwróci się z żądaniem ponownego uruchomienia systemuInstead, the update install will return as requiring a system restart

Ważne

W Configuration Manager w wersji 1706 Zwróć uwagę na następujące informacje:In Configuration Manager version 1706, note the following details:

 • Ikona powiadomienia zostanie wyświetlona w obszarze powiadomień na pasku zadań dla wymaganych aplikacji, w których termin wypada w ciągu 48 godzin w przyszłości, a zawartość aktualizacji została pobrana.A notification icon displays in the notification area on the task bar for required apps where the deadline is within 48 hours in the future and the update content has been downloaded.
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe odliczania dla wymaganych aplikacji, w których termin wypada w ciągu 7,5 godzin w przyszłości, a aktualizacja została pobrana.A countdown dialog displays for required apps where the deadline is within 7.5 hours in the future and the update has been downloaded. Użytkownik może odroczyć okno dialogowe odliczania maksymalnie trzy razy przed upływem terminu ostatecznego.The user can postpone the countdown dialog up to three times before the deadline. W przypadku odroczenia odliczanie jest wyświetlane ponownie po upływie dwóch godzin.When postponed, the countdown displays again after two hours. Jeśli nie zostanie odroczony, występuje 30-minutowe odliczanie, a aktualizacja jest instalowana po wygaśnięciu odliczania.If not postponed, there is a 30-minute countdown and update gets installed when the countdown expires.
 • Powiadomienie wyskakujące może nie być wyświetlane, dopóki użytkownik nie kliknie ikony w obszarze powiadomień.A pop-up notification might not display until the user clicks the icon in the notification area. Ponadto, jeśli obszar powiadomień ma minimalne miejsce, ikona powiadomienia może być niewidoczna, chyba że użytkownik otworzy lub rozwinie obszar powiadomień.In addition, if the notification area has minimal space, the notification icon might not be visible unless the user opens or expands the notification area.
 • Okno dialogowe powiadomienia i odliczeń można uruchomić, gdy użytkownik nie pracuje aktywnie na urządzeniu.The notification and countdown dialog could start while the user is not actively working on the device. Na przykład po zablokowaniu urządzenia na noc możliwe jest wymuszenie zamknięcia aktualizacji przez aplikacje działające na urządzeniu Microsoft 365.For example, when the device is locked overnight it's possible Microsoft 365 Apps running on the device could be forced to close to install the update. Przed zamknięciem aplikacji pakiet Office zapisuje dane aplikacji, aby zapobiec utracie danych.Before closing the app, Office saves app data to prevent data loss.
 • Jeśli termin ostateczny jest wcześniejszy lub skonfigurowany do uruchamiania jak najszybciej, uruchomienie aplikacji Microsoft 365 może zostać wymuszone zamknięcie bez powiadomienia.If the deadline is in the past or configured to start as soon as possible, running Microsoft 365 Apps might be forced to close without notifications.
 • Jeśli użytkownik zainstaluje aktualizację Microsoft 365 aplikacje przed upływem terminu ostatecznego, Configuration Manager sprawdza, czy aktualizacja została zainstalowana po osiągnięciu terminu ostatecznego.If the user installs an Microsoft 365 Apps update before the deadline, Configuration Manager verifies that the update is installed when the deadline is reached. Jeśli aktualizacja nie zostanie wykryta na urządzeniu, zostanie zainstalowana aktualizacja.If the update is not detected on the device, the update is installed.
 • Pasek powiadomień w aplikacji nie jest wyświetlany w aplikacji, która jest uruchomiona przed pobraniem aktualizacji.The in-app notification bar does not display on an app that is running before the update is downloaded. Po pobraniu aktualizacji powiadomienie w aplikacji jest wyświetlane tylko dla nowo otwartych aplikacji.After the update is downloaded, the in-app notification displays only for newly opened apps.
 • W przypadku aktualizacji Microsoft 365 aplikacji wyzwalanych przez okno usługi lub zaplanowanych w godzinach niesłużbowych możliwe jest wymuszenie zamknięcia aplikacji pakietu Office, aby zainstalować aktualizację bez powiadomień.For Microsoft 365 Apps updates triggered by a service window or scheduled for non-business hours, it's possible that running Office apps might be forced to close to install the update without notifications.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz powiadomienia o aktualizacjach użytkowników końcowych dla aplikacji Microsoft 365For more information, see End-user update notifications for Microsoft 365 Apps

Dodawanie języków na potrzeby pobierania aktualizacji w aplikacjach Microsoft 365Add languages for Microsoft 365 Apps update downloads

Możesz dodać obsługę Configuration Manager, aby pobierać aktualizacje dla dowolnych języków obsługiwanych przez aplikacje Microsoft 365.You can add support for Configuration Manager to download updates for any languages that are supported by Microsoft 365 Apps.

Pobierz aktualizacje dla dodatkowych języków w wersji 1902Download updates for additional languages in version 1902

Począwszy od Configuration Manager w wersji 1902, przepływ pracy aktualizacji oddziela Języki 38 dla Windows Update z wielu dodatkowych języków dla aktualizacji klienta pakietu Office 365.Starting in Configuration Manager version 1902, the update workflow separates the 38 languages for Windows Update from the numerous additional languages for Office 365 Client Update.

Aby wybrać wymagane Języki, użyj strony wybór języka w następujących lokalizacjach:To select the necessary languages, use the Language Selection page in the following locations:

 • Kreator tworzenia reguły wdrażania automatycznegoCreate Automatic Deployment Rule Wizard
 • Kreator wdrażania aktualizacji oprogramowaniaDeploy Software Updates Wizard
 • Kreator pobierania aktualizacji oprogramowaniaDownload Software Updates Wizard
 • Właściwości reguły wdrażania automatycznegoAutomatic Deployment Rule Properties

Na stronie wybór języka wybierz pozycję Aktualizacja klienta pakietu Office 365, a następnie kliknij przycisk Edytuj.In the Language Selection page, select Office 365 Client Update, then click Edit. Dodaj Języki, które są odpowiednie dla aplikacji Microsoft 365, a następnie kliknij przycisk OK.Add the needed languages for Microsoft 365 Apps, then click OK.

Zrzut ekranu przedstawiający Dodawanie dodatkowych języków dla aplikacji Microsoft 365

Aby dodać obsługę pobierania aktualizacji dla dodatkowych języków w wersji 1810 i starszychTo add support to download updates for additional languages in version 1810 and earlier

Wykonaj poniższą procedurę w punkcie aktualizacji oprogramowania w centralnej lokacji administracyjnej lub autonomicznej lokacji głównej.Use the following procedure on the software update point at the central administration site or stand-alone primary site.

Ważne

Konfigurowanie dodatkowych języków aktualizacji aplikacji Microsoft 365 to ustawienie dotyczące całej lokacji.Configuring additional Microsoft 365 Apps update languages is a site-wide setting. Po dodaniu języków za pomocą poniższej procedury wszystkie aktualizacje Microsoft 365 aplikacje są pobierane w tych językach, a także w językach wybranych na stronie wybór języka w kreatorach pobierania oprogramowania lub wdrażania aktualizacji oprogramowania.After you add the languages using the following procedure, all Microsoft 365 Apps updates are downloaded in those languages, as well as the languages that you select on the Language Selection page in the Download Software Updates or Deploy Software Updates wizards.

 1. W wierszu polecenia wpisz WBEMTest jako użytkownik administracyjny, aby otworzyć testera Instrumentacja zarządzania Windows.From a command prompt, type wbemtest as an administrative user to open the Windows Management Instrumentation Tester.

 2. Kliknij przycisk Połącz, a następnie wpisz *root\sms\ site_ < siteCode > *.Click Connect, and then type root\sms\site_<siteCode>.

 3. Kliknij pozycję zapytanie, a następnie uruchom następujące zapytanie: wybierz * z SMS_SCI_Component gdzie ComponentName = "SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER"Click Query, and then run the following query: select * from SMS_SCI_Component where componentname ="SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER"
  Kwerendy usługi WMIWMI query

 4. W okienku wyników kliknij dwukrotnie obiekt z kodem lokacji dla centralnej lokacji administracyjnej lub autonomicznej lokacji głównej.In the results pane, double-click the object with the site code for the central administration site or stand-alone primary site.

 5. Wybierz właściwość props , kliknij polecenie Edytuj Właściwość, a następnie kliknij przycisk Wyświetl osadzony.Select the Props property, click Edit Property, and then click View Embedded. Edytor właściwościProperty editor

 6. Rozpoczynając od pierwszego wyniku zapytania, Otwórz każdy obiekt, dopóki nie znajdziesz go za pomocą AdditionalUpdateLanguagesForO365 dla właściwości PropertyName .Starting at the first query result, open each object until you find the one with AdditionalUpdateLanguagesForO365 for the PropertyName property.

 7. Wybierz pozycję wartość2 i kliknij pozycję Edytuj Właściwość.Select Value2 and click Edit Property.
  Edytuj Właściwość wartość2Edit the Value2 property

 8. Dodaj dodatkowe języki do właściwości wartość2 i kliknij przycisk Zapisz Właściwość.Add additional languages to the Value2 property and click Save Property.
  Na przykład pt-pt (dla języka portugalskiego-Portugalia), AF-za (dla języka afrikaans-Republika Południowej Afryki), nn-No (w przypadku norweski (nynorsk)-Norwegia) itd. Należy wpisać pt-pt,af-za,nn-no dla przykładowych języków.For example, pt-pt (for Portuguese - Portugal), af-za (for Afrikaans - South Africa), nn-no (for Norwegian (Nynorsk) - Norway), etc. You would type pt-pt,af-za,nn-no for the example languages. Nie używaj spacji między językami.Don't use spaces between the languages.

  Dodawanie języków w edytorze właściwości

 9. Kliknij przycisk Zamknij, kliknij przycisk Zamknij, kliknij przycisk Zapisz Właściwość, a następnie kliknij przycisk Zapisz obiekt (po kliknięciu przycisku Zamknij w tym miejscu wartości są odrzucane).Click Close, click Close, click Save Property, and click Save Object (if you click Close here the values are discarded). Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby zamknąć Tester Instrumentacja zarządzania Windows.Click Close, and then click Exit to exit the Windows Management Instrumentation Tester.

 10. W konsoli Configuration Manager przejdź do pozycji Biblioteka oprogramowania > Omówienie > pakietu Office 365 Client Management > Office 365 Updates.In the Configuration Manager console, go to Software Library > Overview > Office 365 Client Management > Office 365 Updates.

 11. Teraz w przypadku pobierania aktualizacji Microsoft 365 Apps aktualizacje są pobierane w językach wybranych w Kreatorze i konfigurowane w tej procedurze.Now when you download Microsoft 365 Apps updates, the updates are downloaded in the languages that you select in the wizard and configured in this procedure. Aby sprawdzić, czy aktualizacje są pobierane w prawidłowych językach, przejdź do źródła pakietu dla aktualizacji i Wyszukaj pliki z kodem języka w nazwie pliku.To verify that the updates download in the correct languages, go to the package source for the update and look for files with the language code in the filename.
  Nazwy plików z dodatkowymi językami

Aktualizowanie aplikacji Microsoft 365 w sekwencji zadańUpdating Microsoft 365 Apps in a task sequence

W przypadku korzystania z kroku sekwencji zadań Zainstaluj aktualizacje oprogramowania w celu zainstalowania aktualizacji Microsoft 365 aplikacje możliwe jest wykrycie wdrożonych aktualizacji, które nie będą miały zastosowania.When using Install Software Updates task sequence step to Install Microsoft 365 Apps updates, it is possible that deployed updates will be detected as not applicable. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli zadanie zaplanowanych aktualizacji automatycznych pakietu Office nie zostało uruchomione co najmniej raz (patrz Uwaga w artykule wdrażanie Microsoft 365 aplikacje aktualizacje).This might happen if the scheduled Office Automatic Updates task hasn't run at least once (see the note in Deploy Microsoft 365 Apps updates). Na przykład może się tak zdarzyć, jeśli Microsoft 365 aplikacje zostały zainstalowane bezpośrednio przed uruchomieniem tego kroku.For example, this might happen if Microsoft 365 Apps was installed immediately before running this step.

Aby upewnić się, że kanał aktualizacji został ustawiony tak, aby wdrożone aktualizacje zostały prawidłowo wykryte, użyj jednej z następujących metod:To ensure that the update channel is set so that deployed updates will be properly detected, use one of the following methods:

Metoda 1:Method 1:

 1. Na komputerze z tą samą wersją Microsoft 365 aplikacje Otwórz Harmonogram zadań (taskschd. msc) i zidentyfikuj zadanie aktualizacje automatyczne aplikacji Microsoft 365.On a machine with the same version of Microsoft 365 Apps, open Task Scheduler (taskschd.msc) and identify the Microsoft 365 Apps automatic updates task. Zazwyczaj znajduje się on w obszarze Biblioteka harmonogram zadań > Microsoft > pakietu Microsoft Office.Typically, it is located under Task Scheduler Library >Microsoft>Office.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie aktualizacje automatyczne i wybierz polecenie Właściwości.Right-click on the automatic updates task and select Properties.
 3. Przejdź do karty Akcje , a następnie kliknij przycisk Edytuj.Go to the Actions tab and click Edit. Skopiuj polecenie i wszystkie argumenty.Copy the command and any arguments.
 4. W konsoli Configuration Manager Edytuj swoją sekwencję zadań.In the Configuration Manager console, edit your task sequence.
 5. Dodaj nowy krok Uruchom wiersz polecenia przed krokiem Zainstaluj aktualizacje oprogramowania w sekwencji zadań.Add a new Run Command Line step before the Install Software Updates step in the task sequence. Jeśli Microsoft 365 aplikacje są instalowane w ramach tej samej sekwencji zadań, należy się upewnić, że ten krok jest uruchamiany po zainstalowaniu pakietu Office.If Microsoft 365 Apps is installed as part of the same task sequence, make sure this step runs after Office is installed.
 6. Skopiuj w poleceniu i argumentach, które zostały zebrane z zaplanowanego zadania usługi Office Updates.Copy in the command and arguments that you gathered from the Office automatic updates scheduled task.
 7. Kliknij przycisk OK.Click OK.

Metoda 2.Method 2:

 1. Na komputerze z tą samą wersją Microsoft 365 aplikacje Otwórz Harmonogram zadań (taskschd. msc) i zidentyfikuj zadanie aktualizacje automatyczne aplikacji Microsoft 365.On a machine with the same version of Microsoft 365 Apps, open Task Scheduler (taskschd.msc) and identify the Microsoft 365 Apps automatic updates task. Zazwyczaj znajduje się on w obszarze Biblioteka harmonogram zadań > Microsoft > pakietu Microsoft Office.Typically, it is located under Task Scheduler Library >Microsoft>Office.

 2. W konsoli Configuration Manager Edytuj swoją sekwencję zadań.In the Configuration Manager console, edit your task sequence.

 3. Dodaj nowy krok Uruchom wiersz polecenia przed krokiem Zainstaluj aktualizacje oprogramowania w sekwencji zadań.Add a new Run Command Line step before the Install Software Updates step in the task sequence. Jeśli Microsoft 365 aplikacje są instalowane w ramach tej samej sekwencji zadań, należy się upewnić, że ten krok jest uruchamiany po zainstalowaniu pakietu Office.If Microsoft 365 Apps is installed as part of the same task sequence, make sure this step runs after Office is installed.

 4. W wierszu polecenia wprowadź wiersz polecenia, który uruchomi zaplanowane zadanie.In the command line field, enter the command line that will run the scheduled task. Zobacz Poniższy przykład, aby upewnić się, że ciąg w cudzysłowie jest zgodny z ścieżką i nazwą zadania identyfikowanego w kroku 1.See example below making sure the string in quotes matches the path and name of the task identified in step 1.

  Przykład: schtasks /run /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0"Example: schtasks /run /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0"

 5. Kliknij przycisk OK.Click OK.

Aktualizowanie kanałów dla aplikacji Microsoft 365Update channels for Microsoft 365 Apps

Po Microsoft 365 zmianie nazwy ProPlus pakietu Office 365 na aplikacje dla przedsiębiorstw, również zmieniono nazwy kanałów aktualizacji.When Office 365 ProPlus was renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise, the update channels were also renamed. Jeśli używasz reguły wdrażania automatycznego (ADR) do wdrażania aktualizacji, musisz wprowadzić zmiany w reguł ADR, jeśli są one zależne od właściwości title .If you use an automatic deployment rule (ADR) to deploy updates, you'll need to make changes to your ADRs if they rely on the Title property. Wynika to z faktu, że nazwy pakietów aktualizacji w wykazie Microsoft Update są zmieniane.That's because the name of update packages in the Microsoft Update Catalog is changing.

Obecnie tytuł pakietu aktualizacji dla pakietu Office 365 ProPlus rozpoczyna się od "Aktualizacja klienta pakietu Office 365", jak pokazano w następującym przykładzie:Currently, the title of an update package for Office 365 ProPlus begins with "Office 365 Client Update" as seen in the following example:

  Aktualizacja klienta pakietu Office 365 — półroczny kanał w wersji 1908 dla wersji x64 (kompilacja 11929,20648)    Office 365 Client Update - Semi-annual Channel Version 1908 for x64 based Edition (Build 11929.20648)

W przypadku pakietów aktualizacji, które zostały wydane w dniu i po 9 czerwca, tytuł rozpocznie się za pomocą aktualizacji "Microsoft 365 Apps Update", jak pokazano w poniższym przykładzie:For update packages released on and after June 9, the title will begin with "Microsoft 365 Apps Update" as seen in the following example:

  Aktualizacja Microsoft 365 Apps — półroczny kanał w wersji 1908 dla wersji x64 (kompilacja 11929,50000)    Microsoft 365 Apps Update - Semi-annual Channel Version 1908 for x64 based Edition (Build 11929.50000)

Nazwa nowego kanałuNew Channel name Nazwa poprzedniego kanałuPrevious Channel name
Półroczny kanał przedsiębiorstwaSemi-Annual Enterprise Channel Półroczny kanałSemi-Annual Channel
Półroczny kanał przedsiębiorstwa (wersja zapoznawcza)Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) Półroczny kanał dystrybucji (kierowany)Semi-Annual Channel (Targeted)
Miesięczny kanał przedsiębiorstwaMonthly Enterprise Channel Nie dotyczyNA
Bieżący kanałCurrent Channel Miesięczny kanałMonthly Channel
Bieżący kanał (wersja zapoznawcza)Current Channel (Preview) Miesięczny kanał (kierowany)Monthly Channel (Targeted)
Kanał betaBeta Channel InsiderInsider

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania reguł ADR, zobacz Automatyczne wdrażanie aktualizacji oprogramowania.For more information about how to modify your ADRs, see Automatically deploy software updates. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany nazwy, zobacz zmiana nazw dla pakietu Office 365 ProPlus.For more information about the name change, see Name change for Office 365 ProPlus.

Zmień kanał aktualizacji po włączeniu klientów Microsoft 365 aplikacje do odbierania aktualizacji z Configuration ManagerChange the update channel after you enable Microsoft 365 Apps clients to receive updates from Configuration Manager

Po wdrożeniu aplikacji Microsoft 365 można zmienić kanał aktualizacji za pomocą zasady grupy lub narzędzia do wdrażania pakietu Office (ODT).After deploying Microsoft 365 Apps, you can change the update channel with Group Policy or the Office Deployment Tool (ODT). Na przykład można przenieść urządzenie z półrocza kanału do półrocza kanału (ukierunkowanego).For example, you can move a device from Semi-Annual Channel to Semi-Annual Channel (Targeted). W przypadku zmiany kanału pakiet Office jest automatycznie aktualizowany bez konieczności ponownej instalacji ani pobrania pełnej wersji.When changing the channel, Office is updated automatically without having to reinstall or download the full version. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmiana kanału aktualizacji Microsoft 365 Apps dla urządzeń w organizacji.For more information, see Change the Microsoft 365 Apps update channel for devices in your organization.

Następne krokiNext steps

Użyj pulpitu nawigacyjnego zarządzania klientem pakietu Office 365 w Configuration Manager, aby przejrzeć informacje o kliencie Microsoft 365 Apps i wdrożyć aplikacje Microsoft 365.Use the Office 365 Client Management dashboard in Configuration Manager to review Microsoft 365 Apps client information and deploy Microsoft 365 Apps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pulpit nawigacyjny zarządzania klientami w pakiecie Office 365.For more information, see Office 365 Client Management dashboard.