Azure — limit wydatkówAzure spending limit

Dzięki limitowi wydatków na platformie Azure nie można wydawać więcej niż wynosi kwota środków.The spending limit in Azure prevents spending over your credit amount. Wszyscy nowi klienci, którzy rejestrują się w celu założenia bezpłatnego konta platformy Azure lub skorzystania z typów subskrypcji obejmujących środki na wiele miesięcy, mają domyślnie włączony limit wydatków.All new customers who sign up for an Azure free account or subscription types that include credits over multiple months have the spending limit turned on by default. Limit wydatków jest równy kwocie środków i nie można go zmienić.The spending limit is equal to the amount of credit and it can’t be changed. Jeśli na przykład zarejestrujesz się w celu założenia bezpłatnego konta platformy Azure, Twój limit wydatków będzie wynosić 200 USD i nie będzie można go zmienić na 500 USD.For example, if you signed up for Azure free account, your spending limit is $200 and you can't change it to $500. Limit wydatków można jednak usunąć.However, you can remove the spending limit. Więc albo nie masz limitu, albo masz limit równy kwocie środków.So, you either have no limit, or you have a limit equal to the amount of credit. Pozwala to uniknąć większości rodzajów wydatków.This prevents you from most kinds of spending. Limit wydatków nie jest dostępny dla subskrypcji z planami zobowiązań lub z cenami po stawkach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.The spending limit isn’t available for subscriptions with commitment plans or with pay-as-you-go pricing. Zobacz pełną listę typów subskrypcji platformy Azure i dostępność limitu wydatków.See the full list of Azure subscription types and the availability of the spending limit.

Osiąganie limitu wydatkówReaching a spending limit

Gdy użycie spowoduje naliczenie opłat wyczerpujących limit wydatków, wdrożone usługi zostaną wyłączone na pozostałą część danego okresu rozliczeniowego.When your usage results in charges that exhaust your spending limit, the services that you deployed are disabled for the rest of that billing period.

Jeśli na przykład wydasz wszystkie środki zawarte na bezpłatnym koncie platformy Azure, wdrożone zasoby platformy Azure zostaną usunięte ze środowiska produkcyjnego, a maszyny wirtualne platformy Azure zostaną zatrzymane i ich przydział zostanie cofnięty.For example, when you spend all the credit included with your Azure free account, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. Dane na kontach magazynu są dostępne tylko do odczytu.The data in your storage accounts are available as read-only.

Jeśli Twój typ subskrypcji obejmuje środki na wiele miesięcy, na początku kolejnego okresu rozliczeniowego subskrypcja zostanie ponownie włączona automatycznie.If your subscription type includes credits over multiple months, your subscription is re-enabled automatically at the beginning of the next billing period. Następnie możesz ponownie wdrożyć zasoby platformy Azure i mieć pełny dostęp do kont magazynu oraz baz danych.Then you can redeploy your Azure resources and have full access to your storage accounts and databases.

Platforma Azure wysyła powiadomienia e-mail po osiągnięciu limit wydatków.Azure sends email notifications when you reach the spending limit. Zaloguj się do witryny Azure Portal, aby zobaczyć powiadomienia dotyczące subskrypcji, w przypadku których osiągnięto limit wydatków.Sign in to the Azure portal to see notifications about subscriptions that have reached the spending limit.

Jeśli masz bezpłatne konto platformy Azure i osiągniesz limit wydatków, możesz przejść na ceny płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby usunąć limit wydatków i automatycznie włączyć ponownie subskrypcję.If you signed up for an Azure free account and reach the spending limit, you can upgrade to a pay-as-you-go pricing to remove the spending limit and automatically re-enable your subscription.

Usuwanie limitu wydatków w witrynie Azure PortalRemove the spending limit in Azure portal

Możesz usunąć limit wydatków w dowolnym momencie, o ile z subskrypcją platformy Azure została skojarzona prawidłowa forma płatności.You can remove the spending limit at any time as long as there's a valid payment method associated with your Azure subscription. W przypadku typów subskrypcji ze środkami na wiele miesięcy, takich jak Visual Studio Enterprise i Visual Studio Professional, możesz usunąć limit wydatków na czas nieokreślony lub tylko dla bieżącego okresu rozliczeniowego.For subscription types that have credit over multiple months such as Visual Studio Enterprise and Visual Studio Professional, you can choose to remove the spending limit indefinitely or only for the current billing period. W przypadku wybrania tylko bieżącego okresu rozliczeniowego limit wydatków zostanie automatycznie włączony na początku kolejnego okresu rozliczeniowego.If you choose the current billing period only, the spending limit will be automatically enabled at the beginning of your next billing period.

Jeśli masz bezpłatne konto platformy Azure, zapoznaj się z artykułem Podwyższanie poziomu planu subskrypcji platformy Azure, aby usunąć limit wydatków.If you have an Azure free account, see Upgrade your Azure subscription to remove your spending limit. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności, aby usunąć limit wydatków:Otherwise, follow these steps to remove your spending limit:

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal jako administrator konta.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for Cost Management + Billing.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie zarządzania kosztami i rozliczeniamiScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. Na liście Moje subskrypcje wybierz subskrypcję.In the My subscriptions list, select your subscription. Na przykład Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Zrzut ekranu przedstawiający przegląd siatki Moje subskrypcje

  Uwaga

  Jeśli niektóre subskrypcje Visual Studio nie są tutaj widoczne, może to oznaczać, że w pewnym momencie zmieniono katalog subskrypcji.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. Dla tych subskrypcji należy przełączyć katalog na katalog oryginalny (katalog, w którym początkowo utworzono konto).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Następnie powtórz krok 2.Then, repeat step 2.

 4. W przeglądzie subskrypcji kliknij pomarańczowy baner, aby usunąć limit wydatków.In the Subscription overview, click the orange banner to remove the spending limit.

  Zrzut ekranu przedstawiający baner umożliwiający usunięcie limitu wydatków

 5. Wybierz, czy chcesz usunąć limit wydatków na czas nieokreślony, czy tylko w bieżącym okresie rozliczeniowym.Choose whether you want to remove the spending limit indefinitely or for the current billing period only.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok usuwania limitu wydatków

  OpcjaOption EfektEffect
  Usuń trwale limit wydatkówRemove spending limit indefinitely Limit wydatków nie zostanie automatycznie ponownie włączony na początku następnego okresu rozliczeniowego.Spending limit does not automatically turn back on at the start of the next billing period. W dowolnym momencie możesz go jednak ponownie włączyć samodzielnie.However, you can turn it back on yourself at any time.
  Usuń limit wydatków w bieżącym okresie rozliczeniowymRemove spending limit for the current billing period Limit wydatków zostanie automatycznie ponownie włączony na początku następnego okresu rozliczeniowego.Spending limit automatically turns back on at the start of the next billing period.
 6. Kliknij pozycję Wybierz formę płatności, aby wybrać formę płatności dla subskrypcji.Click Select payment method to choose a payment method for your subscription. Stanie się ona aktywną formą płatności dla danej subskrypcji.This will become the active payment method for your subscription.

 7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).Click Finish.

Dlaczego warto usunąć limit wydatkówWhy you might want to remove the spending limit

Limit wydatków może uniemożliwić wdrażanie lub używanie niektórych usług innych firm i firmy Microsoft.The spending limit could prevent you from deploying or using certain third-party and Microsoft services. Poniżej przedstawiono sytuacje, w których należy usunąć limit wydatków dla subskrypcji.Here are the situations where you should remove the spending limit on your subscription.

 • Planujesz wdrożyć obrazy innych firm, np. Oracle, lub usługi, np. Azure DevOps Services.You plan to deploy third-party images like Oracle or services such as Azure DevOps Services. Ta sytuacja powoduje niemal natychmiastowe osiągnięcie limitu wydatków i wyłączenie subskrypcji.This situation causes you to reach your spending limit almost immediately and causes your subscription to be disabled.
 • Masz usługi, których działania nie chcesz zakłócać.You have services that you don't want disrupted. Po osiągnięciu limitu wydatków wdrożone zasoby platformy Azure zostaną usunięte ze środowiska produkcyjnego, a maszyny wirtualne platformy Azure zostaną zatrzymane i zostanie cofnięty ich przydział.When you reach your spending limit, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. Jeśli masz usługi, których działania nie chcesz zakłócać, musisz usunąć limit wydatków.If you have services that you don't want disrupted, you must remove your spending limit.
 • Masz usługi i zasoby z ustawieniami, takimi jak wirtualne adresy IP, których nie chcesz utracić.You have services and resources with settings like virtual IP addresses that you don't want to lose. Te ustawienia zostaną utracone, gdy osiągniesz limit wydatków, a przydział usługi i zasobów zostanie cofnięty.These settings are lost when your reach your spending limit and the services and resources are de-allocated.

Włączanie limitu wydatków po usunięciuTurn on the spending limit after removing

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy limit wydatków dla typów subskrypcji obejmujących środki na wiele miesięcy został usunięty na czas nieokreślony.This feature is available only when the spending limit has been removed indefinitely for subscription types that include credits over multiple months. Za pomocą tej funkcji można automatycznie włączyć limit wydatków na początku kolejnego okresu rozliczeniowego.You can use this feature to turn on your spending limit automatically at the start of the next billing period.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal jako administrator konta.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for Cost Management + Billing.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie zarządzania kosztami i rozliczeniamiScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. Na liście Moje subskrypcje wybierz subskrypcję.In the My subscriptions list, select your subscription. Na przykład Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Zrzut ekranu przedstawiający przegląd siatki Moje subskrypcje

  Uwaga

  Jeśli niektóre subskrypcje Visual Studio nie są tutaj widoczne, może to oznaczać, że w pewnym momencie zmieniono katalog subskrypcji.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. Dla tych subskrypcji należy przełączyć katalog na katalog oryginalny (katalog, w którym początkowo utworzono konto).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Następnie powtórz krok 2.Then, repeat step 2.

 4. W przeglądzie subskrypcji kliknij baner u góry strony, aby ponownie włączyć limit wydatków.In the Subscription overview, click the banner at the top of the page to turn the spending limit back on.

Niestandardowy limit wydatkówCustom spending limit

Niestandardowe limity wydatków są niedostępne.Custom spending limits aren't available.

Limit wydatków nie uniemożliwia naliczania wszystkich opłatA spending limit doesn't prevent all charges

Niektórych usług zewnętrznych opublikowanych w witrynie Azure Marketplace nie można używać razem ze środkami powiązanymi z subskrypcją — oddzielne opłaty mogą być naliczane nawet po ustawieniu limitu wydatków.Some external services published in the Azure Marketplace can't be used with your subscription credits, and can incur separate charges even when your spending limit is set. Należą do nich licencje programu Visual Studio, usługa Azure Active Directory w warstwie Premium, plany pomocy technicznej i większość usług innych firm.Examples include Visual Studio licenses, Azure Active Directory premium, support plans, and most third-party branded services. W przypadku aprowizacji nowej usługi zewnętrznej zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące o tym, że usługi są rozliczane osobno:When you provision a new external service, a warning is shown to let you know the services are billed separately:

Ostrzeżenie dotyczące zakupu w witrynie Marketplace

Potrzebujesz pomocy?Need help? Skontaktuj się z nami.Contact us.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną.If you have questions or need help, create a support request.

Następne krokiNext steps