Dokumentacja usługi Azure HDInsight

Informacje o sposobie używania usługi Hadoop w chmurze w usłudze HDInsight w celu analizowania danych przesyłanych strumieniowo lub danych historycznych. Samouczki i inne dokumenty przedstawiające sposób tworzenia klastrów, przetwarzania i analizowania danych big data oraz opracowywania rozwiązań korzystających z platform Hadoop, Spark, HBase, R-Server i Storm, a także innych technologii udostępnianych w ekosystemie usługi Hadoop.


Dokumentacja