Przykłady usługi Azure Storage korzystające z bibliotek klienckich języka Python w wersji 12

Poniższe tabele zawierają omówienie repozytorium przykładów i scenariuszy omówionych w poszczególnych przykładach. Kliknij linki, aby wyświetlić odpowiedni przykładowy kod w usłudze GitHub.

Uwaga

Te przykłady korzystają z najnowszej biblioteki .NET platformy .NET w wersji 12 usługi Azure Storage. Aby uzyskać informacje o starszym kodzie w wersji 2.1, zobacz Azure Storage: Getting Started with Azure Storage in Python in the GitHub repository (Usługa Azure Storage: wprowadzenie do usługi Azure Storage w języku Python w repozytorium GitHub).

Przykłady obiektów blob

Authentication

Blob service

Kontener

Obiekt blob

Przykłady usługi Data Lake Storage Gen2

Usługa Data Lake

System plików

Katalog

Plik

Przykłady dla usługi Azure Files

Authentication

Usługa plików

Udział plików

Katalog

Plik

Przykłady kolejek

Authentication

Usługa kolejkowania

Kolejka

Komunikat

Przykłady tabel (zestaw SDK w wersji 2.1)

Przykładowe biblioteki kodu platformy Azure

Aby wyświetlić kompletne przykładowe biblioteki języka Python, przejdź do:

Możesz przeglądać i klonować repozytorium GitHub dla każdej biblioteki.

Przewodniki wprowadzające

Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, jeśli szukasz instrukcji dotyczących sposobu instalowania i rozpoczynania pracy z bibliotekami klienta usługi Azure Storage.

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat przykładów dla innych języków: