Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Połączenie usługi Okta z usługą Microsoft Cloud App SecurityConnect Okta to Microsoft Cloud App Security

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące łączenia usługi Microsoft Cloud App Security z istniejącym kontem usługi Okta za pomocą interfejsów API łącznika.This section provides instructions for connecting Microsoft Cloud App Security to your existing Okta account using the connector APIs.

Jak połączyć usługę Okta z usługą Cloud App SecurityHow to connect Okta to Cloud App Security

 1. Zalecane jest utworzenie administracyjnego konta usługi w usłudze Okta dla usługi Cloud App Security.It is recommended that you create an admin Service Account in Okta for Cloud App Security.

  Upewnij się, że używasz konta z uprawnieniami superadministratora.Make sure you use an account with Super Admin permissions.

  Upewnij się, że Twoje konto usługi Okta zostało zweryfikowane.Make sure your Okta account is verified.

 2. W konsoli usługi Okta kliknij pozycję Administrator.In the Okta console, click Admin.

  • Kliknij pozycję Bezpieczeństwo, a następnie pozycję Interfejs API.Click on Security and then API.

   interfejs API usługi Oktaokta api

  • Kliknij pozycję Utwórz token.Click Create Token.

   okno Utwórz token w usłudze Oktaokta createtoken

  • W oknie podręcznym Utwórz token nazwij token usługi Cloud App Security, a następnie kliknij pozycję Utwórz token.In the Create Token pop-up, name your Cloud App Security token and click Create Token.

   okno podręczne tokenu usługi Oktaokta token popup

  • W oknie podręcznym Token został pomyślnie utworzony skopiuj wartość tokenu.In the Token created successfully pop-up, copy the Token value.

   wartość tokenu usługi Oktaokta token value

 3. W konsoli usługi Cloud App Security kliknij pozycję Zbadaj, a następnie pozycję Połączone aplikacje.In the Cloud App Security console, click Investigate and then Connected apps.

 4. Na stronie Łączniki aplikacji kliknij przycisk plusa, a następnie pozycję Okta.In the App connectors page, click the plus button and then Okta.

  łączenie usługi Oktaconnect okta

 5. W okienku wyskakującym, które zostanie otwarte, w polu Domena wprowadź swoją domenę usługi Okta i wklej token w polu Token.In the pop-up that opens, in the Domain field, enter your Okta domain and paste your Token into the Token field.

 6. Kliknij pozycję Połącz, aby utworzyć token dla usługi Okta w usłudze Cloud App Security.Click Connect to create the token for Okta in Cloud App Security.

 7. Upewnij się, że połączenie zakończyło się pomyślnie, klikając pozycję Testuj interfejs API.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  Test może potrwać parę minut.Testing may take a couple of minutes. Po otrzymaniu powiadomienia o powodzeniu procesu kliknij pozycję Zamknij.After receiving a success notice, click Close.

Po połączeniu z usługą Okta zostaną odebrane zdarzenia z okresu poprzednich 60 dni.After connecting Okta, you will receive events for 60 days prior to connection.

Zobacz teżSee Also

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasadControl cloud apps with policies

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.