Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Decydować odnalezionych aplikacjiGovern discovered apps

Po zapoznaniu się na liście odnalezionych aplikacji w danym środowisku, można zabezpieczyć środowiska przed użycie niechcianych aplikacji w następujący sposób.After you have reviewed the list of discovered apps in your environment, you can secure your environment against unwanted app use in the following ways.

Oficjalne/odrzucanie aplikacjiSanctioning/unsanctioning an app

Oficjalnie odrzucone określonej aplikacji ryzykowne klikając Wielokropek na końcu wiersza i wybierając Unsanction.You can unsanction a specific risky app by clicking the three dots at the end of the row and selecting Unsanction. Odrzucanie aplikacji nie blokuje użycia, ale pozwala na łatwiejsze monitorowanie użytkowania z filtrami Cloud Discovery.Unsanctioning an app doesn't block use, but enables you to more easily monitor its use with the Cloud Discovery filters. Można następnie Powiadom użytkowników, że została ona niezatwierdzonych aplikacji i sugerować alternatywne, bezpieczne aplikacji do ich użycia.You can then notify users of the app that it has been unsanctioned and suggest an alternative, safe app for their use.

Tagowanie aplikacji jako nieakceptowanej

Listę aplikacji, które chcesz oficjalne akceptowanie lub odrzucanie można Użyj pola wyboru, aby wybrać wszystkie aplikacje, które chcesz zarządzać, a następnie wybierz akcję.If you have a list of apps you want to sanction or unsanction, you can use the checkbox to select all the apps you want to manage, and then select the action.

Aby odpytać lista niezatwierdzonych aplikacji, możesz generowania skryptu bloku przy użyciu chmury zabezpieczeń aplikacji z interfejsów API.To query a list of unsanctioned apps, you can generate a block script using the Cloud App Security APIs.

Eksportowanie skryptu blokady w celu zarządzania odnalezionymi aplikacjamiExport a block script to govern discovered apps

Usługa Cloud App Security pozwala blokować dostęp do niezaakceptowanych aplikacji dzięki wykorzystaniu istniejących lokalnych urządzeń zabezpieczeń.Cloud App Security enables you to block access to unsanctioned apps by leveraging your existing on-prem security appliances. Wygeneruj dedykowany skrypt blokady i zaimportuj go na urządzenie.Generate a dedicated block script and import it to your appliance. To rozwiązanie nie wymaga przekierowania całego ruchu sieci Web organizacji do serwera proxy.This solution does not require redirection of all of the organization's web traffic to a proxy.

 1. Na pulpicie nawigacyjnym rozwiązania Cloud Discovery otaguj aplikacje, które chcesz zablokować, jako nieakceptowane.In the Cloud Discovery dashboard, tag any apps you want to block as Unsanctioned.

  Tagowanie aplikacji jako nieakceptowanej

 2. Na pasku tytułu kliknij trzy kropki i wybierz pozycję Generuj skrypt blokady....In the title bar, click on the three dots and select Generate block script....

  Generowanie skryptu blokady

 3. W okienku Generowanie skryptu blokady wybierz urządzenie, dla którego chcesz wygenerować skrypt blokady.In Generate block script, select the appliance you want to generate the block script for.

  Wyskakujące okienko Generowanie skryptu blokady

 4. Następnie kliknij przycisk Generuj skrypt.Then, click the Generate script button. Spowoduje to utworzenie skryptu blokady dla wszystkich nieakceptowanych aplikacji.This will create a block script for all your unsanctioned apps. Domyślnie nazwa pliku zawiera datę eksportu i wybrany typ urządzenia, na przykład 2017-02-19_CAS_Fortigate_block_script.txtBy default, the file will be named with the date on which it was exported and the appliance type you selected, for example 2017-02-19_CAS_Fortigate_block_script.txt

  Przycisk Generuj skrypt blokady

 5. Zaimportuj utworzony plik na urządzenie.Import the file created to your appliance.

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.