Rozwiązywanie problemów z agentem SIEMTroubleshooting the SIEM agent

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Ten artykuł zawiera listę możliwych problemów podczas nawiązywania połączenia z rozwiązania SIEM dla usługi Cloud App Security i możliwe rozwiązania.This article provides a list of possible issues when connecting your SIEM to Cloud App Security and provides possible resolutions.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Upewnij się, że stan agenta SIEM w portalu Microsoft Cloud App Security nie jest błąd połączenia lub Disconnected się żadnych powiadomień agenta.Make sure the status of the SIEM agent in the Microsoft Cloud App Security portal isn't Connection error or Disconnected and there are no agent notifications. Stan jest wyświetlany jako błąd połączenia Jeśli połączenie nie działa dłużej niż dwie godziny.The status shows as Connection error if the connection is down for more than two hours. Stan zmieni się na Disconnected Jeśli połączenie nie działa dla ponad 12 godzin.The status changes to Disconnected if the connection is down for over 12 hours.

Jeśli podczas uruchamiania agenta zobaczysz w wierszu polecenia dowolny z następujących błędów, skorzystaj z poniższych wskazówek w celu rozwiązania problemu:If you see one of the following errors in the cmd prompt while running the agent, use the following steps to remediate the problem:

BłądError OpisDescription RozwiązanieResolution
Błąd ogólny podczas uruchamianiaGeneral error during bootstrap Nieoczekiwany błąd podczas uruchamiania agenta.Unexpected error during agent bootstrap. Skontaktuj się z pomocą techniczną.Contact support.
Zbyt wiele błędów krytycznychToo many critical errors Podczas nawiązywania połączenia z konsolą wystąpiło zbyt wiele błędów krytycznych.Too many critical errors occurred while connecting the console. Agent jest zamykany.Shutting down. Skontaktuj się z pomocą techniczną.Contact support.
Nieprawidłowy tokenInvalid token Podany token jest nieprawidłowy.The token provided isn't valid. Upewnij się, że skopiowano prawidłowy token.Make sure you copied the right token. W celu ponownego wygenerowania tokenu można skorzystać z powyższej procedury.You can use the process above to regenerate the token.
Nieprawidłowy adres serwera proxyInvalid proxy address Podany adres serwera proxy jest nieprawidłowy.The proxy address provided isn't valid. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy serwer proxy i port.Make sure you entered the right proxy and port.

Po utworzeniu agenta, sprawdź na stronie agenta SIEM w portalu usługi Cloud App Security.After creating the agent, check the SIEM agent page in the Cloud App Security portal. Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących powiadomień agenta, wykonaj następujące kroki w celu rozwiązania problemu:If you see one of the following Agent notifications, use the following steps to remediate the problem:

BłądError OpisDescription RozwiązanieResolution
Błąd wewnętrznyInternal error Wystąpił nieznany problem z agentem SIEM.Something unknown went wrong with your SIEM agent. Skontaktuj się z pomocą techniczną.Contact support.
Błąd wysyłania danych do serweraData server send error Ten błąd może wystąpić, jeśli pracujesz z serwerem usługi Syslog za pośrednictwem protokołu TCP.You can get this error if you're working with a Syslog server over TCP. SIEM agent nie może połączyć się z serwerem usługi Syslog.The SIEM agent can't connect to your Syslog server. Jeśli ten błąd, agent zostanie zatrzymane, pobierać nowe działania, dopóki nie zostanie on rozwiązany.If you get this error, the agent will stop pulling new activities until it’s fixed. Upewnij się, że wykonanie czynności naprawczych, aż błąd przestanie pojawiają się.Make sure to follow the remediation steps until the error stops appearing. 1. Upewnij się, że serwerem usługi Syslog został zdefiniowany poprawnie: W interfejsie użytkownika zabezpieczeń chmury aplikacji edycji agenta SIEM, zgodnie z powyższym opisem.1. Make sure you properly defined your Syslog server: In the Cloud App Security UI, edit your SIEM agent as described above. Upewnij się, że poprawnie wpisano nazwę serwera i ustawiono właściwy port.Make sure you wrote the name of the server properly and set the right port.
2. Sprawdź łączność z serwerem usługi Syslog: Upewnij się, że Zapora nie blokuje komunikacji.2. Check connectivity to your Syslog server: Make sure your firewall isn't blocking communication.
Błąd połączenia z serwerem danychData server connection error Ten błąd może wystąpić, jeśli pracujesz z serwerem usługi Syslog za pośrednictwem protokołu TCP.You can get this error if you're working with a Syslog server over TCP. SIEM agent nie może połączyć się z serwerem usługi Syslog.The SIEM agent can't connect to your Syslog server. Jeśli ten błąd, agent zostanie zatrzymane, pobierać nowe działania, dopóki nie zostanie on rozwiązany.If you get this error, the agent will stop pulling new activities until it’s fixed. Upewnij się, że wykonanie czynności naprawczych, aż błąd przestanie pojawiają się.Make sure to follow the remediation steps until the error stops appearing. 1. Upewnij się, że serwerem usługi Syslog został zdefiniowany poprawnie: W interfejsie użytkownika zabezpieczeń chmury aplikacji edycji agenta SIEM, zgodnie z powyższym opisem.1. Make sure you properly defined your Syslog server: In the Cloud App Security UI, edit your SIEM agent as described above. Upewnij się, że poprawnie wpisano nazwę serwera i ustawiono właściwy port.Make sure you wrote the name of the server properly and set the right port.
2. Sprawdź łączność z serwerem usługi Syslog: Upewnij się, że Zapora nie blokuje komunikacji.2. Check connectivity to your Syslog server: Make sure your firewall isn't blocking communication.
Błąd agenta SIEMSIEM agent error Agent SIEM jest odłączony przez więcej niż X godzinThe SIEM agent has been disconnected for more than X hours Upewnij się, że nie zmieniono konfiguracji rozwiązania SIEM w portalu usługi Cloud App Security.Make sure that you didn't change the SIEM configuration in the Cloud App Security portal. W przeciwnym razie ten błąd może wskazywać na problemy z połączeniem między Cloud App Security i komputer, na którym jest uruchomiony SIEM agent.Otherwise, this error could indicate connectivity issues between Cloud App Security and the computer on which you're running the SIEM agent.
Błąd powiadomienia agenta SIEMSIEM agent notification error Błędy przekazywania powiadomień agenta SIEM otrzymane od agenta SIEM.SIEM agent notification forward errors were received from a SIEM agent. Ten błąd wskazuje, że otrzymano błędy dotyczące połączenia między agentem SIEM i serwerem rozwiązania SIEM.This error indicates that you have received errors about the connection between the SIEM agent and your SIEM server. Upewnij się, że nie istnieje Zapora blokująca serwer rozwiązania SIEM lub komputer, na którym jest uruchomiony SIEM agent.Make sure there isn't a firewall blocking your SIEM server or the computer on which you're running the SIEM agent. Sprawdź również, że adres IP serwera SIEM nie został zmieniony.Also, check that the IP address of the SIEM server wasn't changed.

Następne krokiNext steps

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium.Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal.