BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData Klasa

Definicja

Element EventData , który występuje przed IResourceFilter wykonaniem.

public ref class BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData
Inherits EventData
Dziedziczenie
BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData

Konstruktory

BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData(ActionDescriptor, ResourceExecutingContext, IFilterMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData.

Pola

EventName

Nazwa zdarzenia.

EventNamespace

Przestrzeń nazw zdarzenia.

(Odziedziczone po EventData)

Właściwości

ActionDescriptor

Akcja.

Count

Liczba zdarzeń.

(Odziedziczone po EventData)
Filter

Filtr zasobów, który zostanie uruchomiony.

Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)
ResourceExecutingContext

Kontekst.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Dotyczy