AnchorTagHelper.Area Właściwość

Definicja

Nazwa obszaru.

public:
 property System::String ^ Area { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-area")]
public string Area { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-area")>]
member this.Area : string with get, set
Public Property Area As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Uwagi

Musi mieć wartość null, Route jeśli wartość jestniezerowa.

Dotyczy