TreeRouter Klasa

Definicja

Implementacja IRouter routingu atrybutów.

public ref class TreeRouter : Microsoft::AspNetCore::Routing::IRouter
public class TreeRouter : Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter
type TreeRouter = class
    interface IRouter
Public Class TreeRouter
Implements IRouter
Dziedziczenie
TreeRouter
Implementuje

Konstruktory

TreeRouter(UrlMatchingTree[], IEnumerable<OutboundRouteEntry>, UrlEncoder, ObjectPool<UriBuildingContext>, ILogger, ILogger, Int32)

Tworzy nowe wystąpienie klasy TreeRouter.

Pola

RouteGroupKey

Klucz używany przez routing i wybór akcji w celu dopasowania wpisu trasy atrybutu do grupy deskryptorów akcji.

Właściwości

Version

Pobiera wersję tej trasy.

Metody

GetVirtualPath(VirtualPathContext)

Zwraca adres URL skojarzony ze szczegółami trasy podanymi w context

RouteAsync(RouteContext)

Trasy asynchroniczne oparte na bieżącym context .

Dotyczy