CONNECTDATA Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Structure zawierający dane, które są używane wewnętrznie przez aplikację uaktualnioną z Visual Basic 6,0.A Structure that contains data that is used internally by an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class CONNECTDATA
[System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct CONNECTDATA
type CONNECTDATA = struct
Public Structure CONNECTDATA
Dziedziczenie
CONNECTDATA
Atrybuty

Uwagi

Uwaga

Funkcje i obiekty w przestrzeni nazw Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 są udostępniane na potrzeby narzędzi służących do uaktualniania programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic 2008.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną w innych przestrzeniach nazw programu .NET Framework.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Ich użycie jest konieczne tylko w sytuacji, gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od wdrożenia programu .NET Framework.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Pola

cookie

Liczba całkowita używana przez strukturę CONNECTDATA.An integer used by the CONNECTDATA structure.

pUnk

IntPtr używany przez strukturę CONNECTDATA.An IntPtr used by the CONNECTDATA structure.

Dotyczy