Microsoft.VisualBasic Przestrzeń nazw

Microsoft.VisualBasic Przestrzeń nazw zawiera typy obsługujące środowisko uruchomieniowe języka Visual Basic w języku Visual Basic. The Microsoft.VisualBasic namespace contains types that support the Visual Basic Runtime in Visual Basic.

Klasy

Collection

Collection Visual Basic jest uporządkowanym zestawem elementów, które mogą być określane jako jednostka.A Visual Basic Collection is an ordered set of items that can be referred to as a unit.

ComClassAttribute

Atrybut ComClassAttribute nakazuje kompilatorowi dodawanie metadanych, które umożliwiają uwidocznienie klasy jako obiektu COM.The ComClassAttribute attribute instructs the compiler to add metadata that allows a class to be exposed as a COM object.

Constants

Moduł Constants zawiera różne stałe.The Constants module contains miscellaneous constants. Te stałe mogą być używane w dowolnym miejscu w kodzie.These constants can be used anywhere in your code.

ControlChars

Moduł ControlChars zawiera stałe używane jako znaki kontrolne.The ControlChars module contains constants used as control characters. Te stałe mogą być używane w dowolnym miejscu w kodzie.These constants can be used anywhere in your code.

Conversion

Moduł Conversion zawiera procedury używane do wykonywania różnych operacji konwersji.The Conversion module contains the procedures used to perform various conversion operations.

DateAndTime

Moduł DateAndTime zawiera procedury i właściwości używane w operacjach daty i godziny.The DateAndTime module contains the procedures and properties used in date and time operations.

ErrObject

Moduł ErrObject zawiera właściwości i procedury używane do identyfikowania i obsługi błędów czasu wykonywania przy użyciu obiektu Err.The ErrObject module contains properties and procedures used to identify and handle run-time errors using the Err object.

FileSystem

Moduł FileSystem zawiera procedury, które są używane do wykonywania operacji na plikach, katalogach lub folderach oraz operacje systemu.The FileSystem module contains the procedures that are used to perform file, directory or folder, and system operations. Funkcja My zapewnia lepszą wydajność i wydajność w operacjach we/wy na plikach niż przy użyciu modułu FileSystem.The My feature gives you better productivity and performance in file I/O operations than using the FileSystem module. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat FileSystem.For more information, see FileSystem.

Financial

Moduł Financial zawiera procedury używane do wykonywania operacji finansowych.The Financial module contains procedures used to perform financial operations.

Globals

Globals Moduł zawiera funkcje aparatu skryptów.The Globals module contains script engine functions.

HideModuleNameAttribute

Atrybut HideModuleNameAttribute, po zastosowaniu do modułu, umożliwia dostęp do elementów członkowskich modułu przy użyciu tylko kwalifikacji wymaganych dla modułu.The HideModuleNameAttribute attribute, when applied to a module, allows the module members to be accessed using only the qualification needed for the module.

Information

Moduł Information zawiera procedury używane do zwracania, testowania lub weryfikowania informacji.The Information module contains the procedures used to return, test for, or verify information.

Interaction

Moduł Interaction zawiera procedury używane do współpracy z obiektami, aplikacjami i systemami.The Interaction module contains procedures used to interact with objects, applications, and systems.

MyGroupCollectionAttribute

Ten atrybut obsługuje My.Forms i My.WebServices w Visual Basic.This attribute supports My.Forms and My.WebServices in Visual Basic.

Strings

Moduł Strings zawiera procedury używane do wykonywania operacji na ciągach.The Strings module contains procedures used to perform string operations.

VBCodeProvider

Zapewnia dostęp do wystąpień generatora kodu Visual Basic i kompilatora kodu.Provides access to instances of the Visual Basic code generator and code compiler.

VBFixedArrayAttribute

Wskazuje, że tablica w strukturze lub zmiennej nielokalnej powinna być traktowana jako tablica o stałej długości.Indicates that an array in a structure or non-local variable should be treated as a fixed-length array.

VBFixedStringAttribute

Wskazuje, że ciąg powinien być traktowany tak, jakby miał ustaloną długość.Indicates that a string should be treated as if it were fixed length.

VBMath

Moduł VbMath zawiera procedury używane do wykonywania operacji matematycznych.The VbMath module contains procedures used to perform mathematical operations.

Struktury

SpcInfo

Ta klasa obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

TabInfo

Ta klasa obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

Wyliczenia

AppWinStyle

Określa styl okna, który ma być używany dla wywoływanego programu podczas wywoływania funkcji Shell.Indicates the window style to use for the invoked program when calling the Shell function.

AudioPlayMode

Wskazuje sposób odtwarzania dźwięków podczas wywoływania metod audio.Indicates how to play sounds when calling audio methods.

CallType

Wskazuje typ procedury wywoływanej podczas wywoływania funkcji CallByName.Indicates the type of procedure being invoked when calling the CallByName function.

CompareMethod

Wskazuje sposób porównywania ciągów podczas wywoływania funkcji porównywania.Indicates how to compare strings when calling comparison functions.

DateFormat

Wskazuje sposób wyświetlania dat podczas wywoływania funkcji FormatDateTime.Indicates how to display dates when calling the FormatDateTime function.

DateInterval

Wskazuje, jak określić i sformatować interwały dat podczas wywoływania funkcji związanych z datą.Indicates how to determine and format date intervals when calling date-related functions.

DueDate

Wskazuje, kiedy płatności są należne przy wywoływaniu metod finansowych.Indicates when payments are due when calling financial methods.

FileAttribute

Wskazuje atrybuty pliku do użycia podczas wywoływania funkcji dostępu do plików.Indicates the file attributes to use when calling file-access functions.

FirstDayOfWeek

Wskazuje pierwszy dzień tygodnia, który ma być używany podczas wywoływania funkcji związanych z datą.Indicates the first day of the week to use when calling date-related functions.

FirstWeekOfYear

Wskazuje pierwszy tydzień roku, który ma być używany podczas wywoływania funkcji związanych z datą.Indicates the first week of the year to use when calling date-related functions.

MsgBoxResult

Wskazuje, który przycisk został naciśnięty w oknie komunikatu zwracanym przez funkcję MsgBox.Indicates which button was pressed on a message box, returned by the MsgBox function.

MsgBoxStyle

Wskazuje, które przyciski mają być wyświetlane podczas wywoływania funkcji MsgBox.Indicates which buttons to display when calling the MsgBox function.

OpenAccess

Wskazuje, jak otworzyć plik podczas wywoływania funkcji dostępu do plików.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

OpenMode

Wskazuje, jak otworzyć plik podczas wywoływania funkcji dostępu do plików.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

OpenShare

Wskazuje, jak otworzyć plik podczas wywoływania funkcji dostępu do plików.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

TriState

Wskazuje wartość logiczną lub, czy należy użyć wartości domyślnej podczas wywoływania funkcji formatowania liczb.Indicates a Boolean value or whether the default should be used when calling number-formatting functions.

VariantType

Wskazuje typ obiektu Variant zwracanego przez funkcję VarType.Indicates the type of a variant object, returned by the VarType function.

VbStrConv

Wskazuje typ konwersji do wykonania podczas wywoływania funkcji StrConv.Indicates which type of conversion to perform when calling the StrConv function.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów języka, w środowisku uruchomieniowym języka Visual Basic, zobacz odwołanie językowe Visual Basic.For more information about the language elements in the Visual Basic Runtime, see Visual Basic Language Reference.

Zobacz też