DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncMethodLocation.

public value class DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
public value class DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
struct DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
public struct DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
type DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult

Konstruktory

DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult(DkmClrAsyncMethodLocation)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncMethodLocation.

Właściwości

AsyncLocation

Lokalizacja danej instrukcji.

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncMethodLocation.

Dotyczy