RemoteArgumentDictionaryEntry Struktura

Definicja

Definiuje parę klucz/wartość w IRemoteArgumentDictionaryContract.Defines a key/value pair in an IRemoteArgumentDictionaryContract.

public value class RemoteArgumentDictionaryEntry
[System.Serializable]
public struct RemoteArgumentDictionaryEntry
type RemoteArgumentDictionaryEntry = struct
Public Structure RemoteArgumentDictionaryEntry
Dziedziczenie
RemoteArgumentDictionaryEntry
Atrybuty

Konstruktory

RemoteArgumentDictionaryEntry(RemoteArgument, RemoteArgument)

Inicjuje wystąpienie RemoteArgumentDictionaryEntry struktury z określonym kluczem i wartością.Initializes an instance of the RemoteArgumentDictionaryEntry structure with the specified key and value.

Pola

Key

Reprezentuje klucz w parze klucz/wartość, która RemoteArgumentDictionaryEntry reprezentuje.Represents the key in the key/value pair that this RemoteArgumentDictionaryEntry represents.

Value

Reprezentuje wartość w parze klucz/wartość, która RemoteArgumentDictionaryEntry reprezentuje.Represents the value in the key/value pair that this RemoteArgumentDictionaryEntry represents.

Dotyczy