Array.IList.Item[Int32] Array.IList.Item[Int32] Array.IList.Item[Int32] Property

Definicja

Pobieranie lub konfigurowanie elementów pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32 Int32 Int32

Indeks elementu, który ma zostać pobrany lub ustawiony.The index of the element to get or set.

Wartość właściwości

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

—lub—-or- indexjest równa lub większa niż Count.index is equal to or greater than Count.

Bieżąca Array nie ma dokładnie jednego wymiaru.The current Array does not have exactly one dimension.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy