Boolean.FalseString Pole

Definicja

Reprezentuje wartość false logiczną jako ciąg. To pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly System::String ^ FalseString;
public static readonly string FalseString;
 staticval mutable FalseString : string
Public Shared ReadOnly FalseString As String 

Wartość pola

String

Uwagi

To pole jest równe ciągowi "False".

Właściwość FalseString definiuje reprezentację false Boolean ciągu wartości w operacjach formatowania i analizowania.

Dotyczy

Zobacz też