Boolean.TrueString Pole

Definicja

Reprezentuje wartość true logiczną jako ciąg. To pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly System::String ^ TrueString;
public static readonly string TrueString;
 staticval mutable TrueString : string
Public Shared ReadOnly TrueString As String 

Wartość pola

String

Uwagi

To pole jest równe ciągowi "True".

Właściwość TrueString definiuje reprezentację true Boolean ciągu wartości w operacjach formatowania i analizowania.

Dotyczy

Zobacz też