Dictionary<TKey,TValue>.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie klucze i wartości z Dictionary<TKey,TValue> .Removes all keys and values from the Dictionary<TKey,TValue>.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Uwagi

CountWłaściwość jest ustawiona na 0, a odwołania do innych obiektów z elementów kolekcji również są wydane.The Count property is set to 0, and references to other objects from elements of the collection are also released. Pojemność pozostaje niezmieniona.The capacity remains unchanged.

Ta metoda jest n operacją o (), gdzie n jest pojemnością słownika.This method is an O(n) operation, where n is the capacity of the dictionary.

Tylko platforma .NET Core 3.0: Ta metoda mutacji może być bezpiecznie wywoływana bez unieważniania aktywnych modułów wyliczających w Dictionary<TKey,TValue> wystąpieniu..NET Core 3.0+ only: this mutating method may be safely called without invalidating active enumerators on the Dictionary<TKey,TValue> instance. Nie oznacza to bezpieczeństwa wątków.This does not imply thread safety.

Dotyczy