Dictionary<TKey,TValue>.TryGetValue(TKey, TValue) Metoda

Definicja

Pobiera wartość skojarzoną z określonym kluczem.Gets the value associated with the specified key.

public:
 virtual bool TryGetValue(TKey key, [Runtime::InteropServices::Out] TValue % value);
public bool TryGetValue (TKey key, out TValue value);
abstract member TryGetValue : 'Key * 'Value -> bool
override this.TryGetValue : 'Key * 'Value -> bool
Public Function TryGetValue (key As TKey, ByRef value As TValue) As Boolean

Parametry

key
TKey

Klucz wartości do pobrania.The key of the value to get.

value
TValue

Gdy ta metoda zwraca, zawiera wartość skojarzoną z określonym kluczem, jeśli klucz zostanie znaleziony. w przeciwnym razie wartość domyślna dla typu value parametru.When this method returns, contains the value associated with the specified key, if the key is found; otherwise, the default value for the type of the value parameter. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.This parameter is passed uninitialized.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Dictionary<TKey,TValue> zawiera element z określonym kluczem; w przeciwnym razie, false .true if the Dictionary<TKey,TValue> contains an element with the specified key; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

key to null.key is null.

Przykłady

W przykładzie pokazano, jak używać TryGetValue metody jako wydajniejszego sposobu pobierania wartości w programie, który często próbuje klucze, które nie znajdują się w słowniku.The example shows how to use the TryGetValue method as a more efficient way to retrieve values in a program that frequently tries keys that are not in the dictionary. Z kolei przykład pokazuje również, jak Item[] Właściwość (indeksator w języku C#) zgłasza wyjątki podczas próby pobrania nieistniejących kluczy.For contrast, the example also shows how the Item[] property (the indexer in C#) throws exceptions when attempting to retrieve nonexistent keys.

Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla Dictionary<TKey,TValue> klasy ( openWith jest nazwą słownika użytego w tym przykładzie).This code example is part of a larger example provided for the Dictionary<TKey,TValue> class (openWith is the name of the Dictionary used in this example).

// When a program often has to try keys that turn out not to
// be in the dictionary, TryGetValue can be a more efficient
// way to retrieve values.
String^ value = "";
if (openWith->TryGetValue("tif", value))
{
  Console::WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", value);
}
else
{
  Console::WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}
// When a program often has to try keys that turn out not to
// be in the dictionary, TryGetValue can be a more efficient
// way to retrieve values.
string value = "";
if (openWith.TryGetValue("tif", out value))
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", value);
}
else
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}
' When a program often has to try keys that turn out not to
' be in the dictionary, TryGetValue can be a more efficient 
' way to retrieve values.
Dim value As String = ""
If openWith.TryGetValue("tif", value) Then
  Console.WriteLine("For key = ""tif"", value = {0}.", value)
Else
  Console.WriteLine("Key = ""tif"" is not found.")
End If
// The indexer throws an exception if the requested key is
// not in the dictionary.
try
{
  Console::WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.",
    openWith["tif"]);
}
catch (KeyNotFoundException^)
{
  Console::WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}
// The indexer throws an exception if the requested key is
// not in the dictionary.
try
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.",
    openWith["tif"]);
}
catch (KeyNotFoundException)
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}
' The default Item property throws an exception if the requested
' key is not in the dictionary.
Try
  Console.WriteLine("For key = ""tif"", value = {0}.", _
    openWith("tif"))
Catch 
  Console.WriteLine("Key = ""tif"" is not found.")
End Try

Uwagi

Ta metoda łączy funkcjonalność ContainsKey metody i Item[] właściwości.This method combines the functionality of the ContainsKey method and the Item[] property.

Jeśli klucz nie zostanie znaleziony, value parametr pobiera odpowiednią wartość domyślną dla typu, TValue na przykład 0 (zero) dla typów całkowitych, false dla typów logicznych i null dla typów referencyjnych.If the key is not found, then the value parameter gets the appropriate default value for the type TValue; for example, 0 (zero) for integer types, false for Boolean types, and null for reference types.

Użyj TryGetValue metody, jeśli kod często próbuje uzyskać dostęp do kluczy, które nie znajdują się w słowniku.Use the TryGetValue method if your code frequently attempts to access keys that are not in the dictionary. Użycie tej metody jest wydajniejsze niż Przechwytywanie KeyNotFoundException zgłoszone przez Item[] Właściwość.Using this method is more efficient than catching the KeyNotFoundException thrown by the Item[] property.

Ta metoda zbliża się do operacji O (1).This method approaches an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też