Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definicja

Ustawia początkową pozycję modułu wyliczającego, która jest wcześniejsza niż pierwszy element w kolekcji.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.The collection was modified after the enumerator was created.

Uwagi

Po wywołaniu metody IEnumerator.Reset należy wywołać metodę MoveNext, aby przefiltrować moduł wyliczający do pierwszego elementu kolekcji przed przeczytaniem wartości właściwości Current.After calling the IEnumerator.Reset method, you must call the MoveNext method to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of the Current property.

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodanie, zmodyfikowanie lub usunięcie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniony i następne wywołanie do MoveNext lub IEnumerator.Reset zgłasza InvalidOperationException.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or IEnumerator.Reset throws an InvalidOperationException.

Dotyczy

Zobacz też