ICollection<T>.CopyTo(T[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection<T> do Array, rozpoczynając od określonego indeksu Array.Copies the elements of the ICollection<T> to an Array, starting at a particular Array index.

public:
 void CopyTo(cli::array <T> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (T[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : 'T[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As T(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
T[]

Array Jednowymiarowa, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z ICollection<T>.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection<T>. Array musi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

arrayIndex
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Wyjątki

Parametr array ma wartość null.array is null.

Parametr arrayIndex ma wartość mniejszą niż 0.arrayIndex is less than 0.

Liczba elementów w ICollection<T> źródłowym jest większa niż dostępne miejsce od arrayIndex do końca arraydocelowej.The number of elements in the source ICollection<T> is greater than the available space from arrayIndex to the end of the destination array.

Dotyczy