IList<T>.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

public:
 property T default[int] { T get(int index); void set(int index, T value); };
public T this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : 'T with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the element to get or set.

Wartość właściwości

T

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Wyjątki

index nie jest prawidłowym indeksem w IList<T> .index is not a valid index in the IList<T>.

Właściwość jest ustawiona i IList<T> jest tylko do odczytu.The property is set and the IList<T> is read-only.

Uwagi

Ta właściwość zapewnia możliwość dostępu do określonego elementu w kolekcji przy użyciu następującej składni: myCollection[index] .This property provides the ability to access a specific element in the collection by using the following syntax: myCollection[index].

Język C# używa tego słowa kluczowego, aby zdefiniować indeksatory zamiast implementowania Item[] właściwości.The C# language uses the this keyword to define the indexers instead of implementing the Item[] property. Visual Basic implementuje Item[] jako Właściwość domyślną, która zapewnia te same funkcje indeksowania.Visual Basic implements Item[] as a default property, which provides the same indexing functionality.

Dotyczy

Zobacz też