SortedDictionary<TKey,TValue>.Values Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję zawierającą wartości z SortedDictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the values in the SortedDictionary<TKey,TValue>.

public:
 property System::Collections::Generic::SortedDictionary<TKey, TValue>::ValueCollection ^ Values { System::Collections::Generic::SortedDictionary<TKey, TValue>::ValueCollection ^ get(); };
public System.Collections.Generic.SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection Values { get; }
member this.Values : System.Collections.Generic.SortedDictionary<'Key, 'Value>.ValueCollection
Public ReadOnly Property Values As SortedDictionary(Of TKey, TValue).ValueCollection

Wartość właściwości

SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection

A SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection zawierający wartości z SortedDictionary<TKey,TValue> .A SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection containing the values in the SortedDictionary<TKey,TValue>.

Przykłady

Ten przykład kodu pokazuje, jak wyliczyć wartości ze słownika przy użyciu Values właściwości oraz jak wyliczyć klucze i wartości w słowniku.This code example shows how to enumerate the values in the dictionary using the Values property, and how to enumerate the keys and values in the dictionary.

Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla SortedDictionary<TKey,TValue> klasy.This code example is part of a larger example provided for the SortedDictionary<TKey,TValue> class.

// To get the values alone, use the Values property.
SortedDictionary<string, string>.ValueCollection valueColl =
  openWith.Values;

// The elements of the ValueCollection are strongly typed
// with the type that was specified for dictionary values.
Console.WriteLine();
foreach( string s in valueColl )
{
  Console.WriteLine("Value = {0}", s);
}
' To get the values alone, use the Values property.
Dim valueColl _
  As SortedDictionary(Of String, String).ValueCollection = _
  openWith.Values

' The elements of the ValueCollection are strongly typed
' with the type that was specified for dictionary values.
Console.WriteLine()
For Each s As String In valueColl 
  Console.WriteLine("Value = {0}", s)
Next s
// When you use foreach to enumerate dictionary elements,
// the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine();
foreach( KeyValuePair<string, string> kvp in openWith )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}",
    kvp.Key, kvp.Value);
}
' When you use foreach to enumerate dictionary elements,
' the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine()
For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In openWith
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
    kvp.Key, kvp.Value)
Next kvp

Uwagi

Wartości w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection są sortowane według Comparer właściwości i są w takiej samej kolejności jak skojarzone klucze w SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection zwracanym przez Keys Właściwość.The values in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection are sorted according to the Comparer property, and are in the same order as the associated keys in the SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection returned by the Keys property.

Zwracana wartość SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection nie jest kopią statyczną; zamiast tego SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection odwołuje się do wartości w oryginale SortedDictionary<TKey,TValue> .The returned SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection is not a static copy; instead, the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection refers back to the values in the original SortedDictionary<TKey,TValue>. W związku z tym zmiany w SortedDictionary<TKey,TValue> dalszym ciągu zostaną odzwierciedlone w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection .Therefore, changes to the SortedDictionary<TKey,TValue> continue to be reflected in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O (1).Getting the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też