Collection<T>.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do IListelementu.Adds an item to the IList.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

, Object Aby dodać IListdo.The Object to add to the IList.

Zwraca

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Wyjątki

valuejest typu, którego nie można przypisać do IListelementu.value is of a type that is not assignable to the IList.

Uwagi

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy