Collection<T>.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, IList czy zawiera konkretną wartość.Determines whether the IList contains a specific value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Object Aby zlokalizować IListw.The Object to locate in the IList.

Zwraca

trueJeśli znajduje się IListw; w przeciwnym razie, false. Objecttrue if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

valuejest typu, którego nie można przypisać do IListelementu.value is of a type that is not assignable to the IList.

Uwagi

Ta metoda określa równość, najpierw określając, value czy jest typu T (lub null), a następnie Containswywołując.This method determines equality by first determining whether value is of type T (or null) and then calling Contains.

Ta metoda jest operacją on(), gdzie n is Count.This method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy