BindingList<T>.SetItem(Int32, T) Metoda

Definicja

Zamienia element w określonym indeksie na określony element.Replaces the item at the specified index with the specified item.

protected:
 override void SetItem(int index, T item);
protected override void SetItem (int index, T item);
override this.SetItem : int * 'T -> unit
Protected Overrides Sub SetItem (index As Integer, item As T)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu, który ma zostać zamieniony.The zero-based index of the item to replace.

item
T

Nowa wartość dla elementu o określonym indeksie.The new value for the item at the specified index. Wartość może być null dla typów referencyjnych.The value can be null for reference types.

Wyjątki

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

—lub—-or- indexjest większa niż Count.index is greater than Count.

Uwagi

Po ustawieniu elementu Program SetItem ListChanged wywołuje zdarzenie typu ItemChanged wskazujące indeks elementu, który został ustawiony.After the item is set, SetItem raises a ListChanged event of type ItemChanged indicating the index of the item that was set.

Dotyczy

Zobacz też