BindingList<T>.SupportsChangeNotificationCore Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ListChanged zdarzenia są włączone.Gets a value indicating whether ListChanged events are enabled.

protected:
 virtual property bool SupportsChangeNotificationCore { bool get(); };
protected virtual bool SupportsChangeNotificationCore { get; }
member this.SupportsChangeNotificationCore : bool
Protected Overridable ReadOnly Property SupportsChangeNotificationCore As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ListChanged zdarzenia są obsługiwane; falsew przeciwnym razie.true if ListChanged events are supported; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

SupportsChangeNotificationCorezawiera implementację programu SupportsChangeNotification.SupportsChangeNotificationCore provides the implementation for SupportsChangeNotification. Można utworzyć klasę z BindingList<T> i zastąpić wartość domyślną.You can derive a class from BindingList<T> and override the default value.

Dotyczy