BindingList<T>.IBindingList.AddNew Metoda

Definicja

Dodaje nowy element do listy.Adds a new item to the list. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz AddNew().For more information, see AddNew().

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.IBindingList.AddNew() = System::ComponentModel::IBindingList::AddNew;
object IBindingList.AddNew ();
Function AddNew () As Object Implements IBindingList.AddNew

Zwraca

Element dodany do listy.The item added to the list.

Implementuje

Wyjątki

Ta metoda nie jest obsługiwana.This method is not supported.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Ta implementacja wywołuje AddNewCore Dodawanie nowego elementu do listy.This implementation calls AddNewCore to add a new item to the list.

Dotyczy