LocalizableAttribute.No Pole

Definicja

Określa, że właściwość nie powinna być zlokalizowana.Specifies that a property should not be localized. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::LocalizableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.LocalizableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.LocalizableAttribute
Public Shared ReadOnly No As LocalizableAttribute 

Wartość pola

LocalizableAttribute

Uwagi

To pole jest ustawieniem domyślnym dla tego atrybutu.This field is the default setting for this attribute.

Po oznaczeniu właściwości LocalizableAttribute zestawem do false , wartość tego atrybutu jest ustawiana na stałą składową No .When you mark a property with the LocalizableAttribute set to false, the value of this attribute is set to the constant member No. W związku z tym, jeśli chcesz sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, musisz określić atrybut jako LocalizableAttribute.No .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as LocalizableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też