TypeConverter.ConvertToInvariantString Metoda

Definicja

Konwertuje określoną wartość na reprezentację niezmienną typu Culture.Converts the specified value to a culture-invariant string representation.

Przeciążenia

ConvertToInvariantString(Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację niezmienną typu Culture.Converts the specified value to a culture-invariant string representation.

ConvertToInvariantString(ITypeDescriptorContext, Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację w postaci ciągu niezmiennej, przy użyciu określonego kontekstu.Converts the specified value to a culture-invariant string representation, using the specified context.

ConvertToInvariantString(Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację niezmienną typu Culture.Converts the specified value to a culture-invariant string representation.

public:
 System::String ^ ConvertToInvariantString(System::Object ^ value);
public string ConvertToInvariantString (object value);
member this.ConvertToInvariantString : obj -> string
Public Function ConvertToInvariantString (value As Object) As String

Parametry

value
Object

Object do przekonwertowania.The Object to convert.

Zwraca

String

String, która reprezentuje przekonwertowaną wartość.A String that represents the converted value.

Wyjątki

Nie można wykonać konwersji.The conversion cannot be performed.

Uwagi

Za pomocą parametru context można wyodrębnić dodatkowe informacje o środowisku, z którego ten konwerter jest wywoływany.The context parameter can be used to extract additional information about the environment from which this converter is being invoked. Może to być null, więc zawsze sprawdzaj.This can be null, so always check. Ponadto właściwości obiektu kontekstu mogą zwracać null.Also, properties on the context object can return null.

W zależności od implementacji programu formatującego wartości może być możliwe przekazanie zwróconego ciągu z powrotem do programu formatującego wartości, aby ponownie utworzyć wystąpienie obiektu.Depending on the implementation of the value formatter, it might be possible to pass the returned string back into the value formatter to re-create an instance of the object.

Zobacz też

ConvertToInvariantString(ITypeDescriptorContext, Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację w postaci ciągu niezmiennej, przy użyciu określonego kontekstu.Converts the specified value to a culture-invariant string representation, using the specified context.

public:
 System::String ^ ConvertToInvariantString(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, System::Object ^ value);
public string ConvertToInvariantString (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, object value);
member this.ConvertToInvariantString : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * obj -> string
Public Function ConvertToInvariantString (context As ITypeDescriptorContext, value As Object) As String

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContext, który zawiera kontekst formatu.An ITypeDescriptorContext that provides a format context.

value
Object

Object do przekonwertowania.The Object to convert.

Zwraca

String

String, która reprezentuje przekonwertowaną wartość.A String that represents the converted value.

Wyjątki

Nie można wykonać konwersji.The conversion cannot be performed.

Uwagi

Użyj parametru context, aby wyodrębnić dodatkowe informacje o środowisku, z którego ten konwerter jest wywoływany.Use the context parameter to extract additional information about the environment from which this converter is invoked. Ten parametr może być null, dlatego należy go zawsze sprawdzić.This parameter can be null, so always check it. Ponadto właściwości obiektu kontekstu mogą zwracać null.Also, properties on the context object can return null.

W zależności od implementacji programu formatującego wartości może być możliwe przekazanie zwróconego ciągu z powrotem do programu formatującego wartości, aby ponownie utworzyć wystąpienie obiektu.Depending on the implementation of the value formatter, it might be possible to pass the returned string back into the value formatter to re-create an instance of the object.

Zobacz też

Dotyczy