ConfigurationConverterBase.CanConvertTo(ITypeDescriptorContext, Type) Metoda

Definicja

Określa, czy konwersja jest dozwolona.Determines whether the conversion is allowed.

public:
 override bool CanConvertTo(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ ctx, Type ^ type);
public override bool CanConvertTo (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext ctx, Type type);
override this.CanConvertTo : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overrides Function CanConvertTo (ctx As ITypeDescriptorContext, type As Type) As Boolean

Parametry

ctx
ITypeDescriptorContext

Obiekt ITypeDescriptorContext używany do konwersji typu.The ITypeDescriptorContext object used for type conversion.

type
Type

Typ do przekonwertowania.The type to convert to.

Zwraca

Boolean

true, jeśli konwersja jest dozwolona; w przeciwnym razie false.true if the conversion is allowed; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić metodę CanConvertTo, aby utworzyć niestandardowy typ konwertera TimeSpan.The following example code shows how to override the CanConvertTo method to create a custom TimeSpan converter type. Ponadto w przykładzie pokazano, jak używać tego typu w sekcji niestandardowej.Also, the example shows how to use this type in a custom section.

public override bool CanConvertTo(
    ITypeDescriptorContext ctx, Type type)
{
    return (type == typeof(string));
}
Public Overrides Function CanConvertTo( _
ByVal ctx As ITypeDescriptorContext, _
ByVal type As Type) As Boolean
    Return (type.ToString() = GetType(String).ToString())

End Function 'CanConvertTo

Uwagi

Metoda CanConvertTo określa, czy ciągi zawarte w pliku konfiguracji mogą być konwertowane na właściwości o jednoznacznie określonym typie.The CanConvertTo method determines whether the strings contained in the configuration file can be converted to the related strongly typed properties.

Dotyczy