SettingsSavingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać SettingsSaving zdarzenie.Represents the method that will handle the SettingsSaving event.

public delegate void SettingsSavingEventHandler(System::Object ^ sender, CancelEventArgs ^ e);
public delegate void SettingsSavingEventHandler(object sender, CancelEventArgs e);
type SettingsSavingEventHandler = delegate of obj * CancelEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SettingsSavingEventHandler(sender As Object, e As CancelEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia, zazwyczaj kontener danych lub kolekcja powiązana z danymi.The source of the event, typically a data container or data-bound collection.

e
CancelEventArgs

A CancelEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A CancelEventArgs that contains the event data.

Uwagi

SettingsSavingZdarzenie występuje tuż przed utrwaleniem grupy ustawień aplikacji, zazwyczaj podczas wykonywania Save metody klasy otoki pochodnej ApplicationSettingsBase .The SettingsSaving event occurs just before a group of application settings are persisted, typically during the execution of the Save method of a wrapper class derived from ApplicationSettingsBase.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też