SpecialSetting Wyliczenie

Definicja

Określa kategorię ustawień specjalnych właściwości ustawienia aplikacji.Specifies the special setting category of a application settings property.

public enum class SpecialSetting
public enum SpecialSetting
type SpecialSetting = 
Public Enum SpecialSetting
Dziedziczenie
SpecialSetting

Pola

ConnectionString 0

Właściwość konfiguracji reprezentuje parametry połączenia zwykle dla magazynu danych lub zasobu sieciowego.The configuration property represents a connection string, typically for a data store or network resource.

WebServiceUrl 1

Właściwość Configuration reprezentuje adres URL (Uniform Resource Locator) do usługi sieci Web.The configuration property represents a Uniform Resource Locator (URL) to a Web service.

Uwagi

SpecialSettingWyliczenie definiuje zestaw specjalnych kategorii, które są stosowane do właściwości ustawień aplikacji z SpecialSettingAttribute klasą.The SpecialSetting enumeration defines a set of special categories that are applied to application settings properties with the SpecialSettingAttribute class.

Przestroga

Domyślny dostawca ustawień, LocalFileSettingsProvider , nie szyfruje ani nie chroni parametrów połączenia.The default settings provider, LocalFileSettingsProvider, does not encrypt or otherwise protect connection strings. Ten typ ustawień jest przechowywany w oddzielnej <connectionstrings> sekcji w odpowiednim pliku konfiguracyjnym.It simple stores this type of settings in a separate <connectionstrings> section in the appropriate configuration file.

Dotyczy

Zobacz też