Convert.DBNull Pole

Definicja

Stała reprezentująca kolumnę bazy danych, która jest nieobecna w danych; oznacza to, że baza danych ma wartość null.A constant that represents a database column that is absent of data; that is, database null.

public: static initonly System::Object ^ DBNull;
public static readonly object? DBNull;
public static readonly object DBNull;
 staticval mutable DBNull : obj
Public Shared ReadOnly DBNull As Object 

Wartość pola

Object

Uwagi

DBNullPole jest równoważne DBNull.Value , jak pokazano w poniższym przykładzie.The DBNull field is equivalent to DBNull.Value, as the following example shows.

Console.WriteLine(Convert.DBNull.Equals(DBNull.Value));
// Displays True.
Console.WriteLine(Convert.DBNull.Equals(DBNull.Value))
' Displays True.

Dotyczy

Zobacz też