OleDbDataReader.FieldCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę kolumn w bieżącym wierszu.Gets the number of columns in the current row.

public:
 virtual property int FieldCount { int get(); };
public:
 property int FieldCount { int get(); };
public override int FieldCount { get; }
public int FieldCount { get; }
member this.FieldCount : int
Public Overrides ReadOnly Property FieldCount As Integer
Public ReadOnly Property FieldCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Gdy nie jest umieszczony w prawidłowym zestawie rekordów, 0; w przeciwnym razie liczba kolumn w bieżącym rekordzie.When not positioned in a valid recordset, 0; otherwise the number of columns in the current record. Wartość domyślna to-1.The default is -1.

Implementuje

Wyjątki

Brak bieżącego połączenia ze źródłem danych.There is no current connection to a data source.

Uwagi

Zawiera ukryte pola.Includes hidden fields. Służy VisibleFieldCount do wykluczania ukrytych pól.Use VisibleFieldCount to exclude hidden fields.

Po wykonaniu zapytania, które nie zwraca wierszy, FieldCount zwraca wartość 0.After executing a query that does not return rows, FieldCount returns 0.

Dotyczy

Zobacz też