OleDbDataReader.GetInt32(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Gets the value of the specified column as a 32-bit signed integer.

public:
 override int GetInt32(int ordinal);
public:
 virtual int GetInt32(int ordinal);
public override int GetInt32 (int ordinal);
public int GetInt32 (int ordinal);
override this.GetInt32 : int -> int
abstract member GetInt32 : int -> int
override this.GetInt32 : int -> int
Public Overrides Function GetInt32 (ordinal As Integer) As Integer
Public Function GetInt32 (ordinal As Integer) As Integer

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Int32

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Implementuje

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą mieć już 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.No conversions are performed; therefore, the data retrieved must already be a 32-bit signed integer.

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody poszukaj wartości null.Call IsDBNull to look for null values before calling this method.

Dotyczy

Zobacz też