OleDbDataReader.IsDBNull(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna zawiera nieistniejące lub brakujące wartości.Gets a value that indicates whether the column contains nonexistent or missing values.

public:
 override bool IsDBNull(int ordinal);
public:
 virtual bool IsDBNull(int ordinal);
public override bool IsDBNull (int ordinal);
public bool IsDBNull (int ordinal);
override this.IsDBNull : int -> bool
abstract member IsDBNull : int -> bool
override this.IsDBNull : int -> bool
Public Overrides Function IsDBNull (ordinal As Integer) As Boolean
Public Function IsDBNull (ordinal As Integer) As Boolean

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określona wartość kolumny jest równa DBNull ; w przeciwnym razie, false .true if the specified column value is equivalent to DBNull; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby wyszukać wartości null w kolumnie przed wywołaniem wpisanych metod get (na przykład,, GetByte GetChar i tak dalej), aby uniknąć ponoszenia błędu.Call this method to look for null column values before calling the typed get methods (for example, GetByte, GetChar, and so on) to avoid raising an error.

Dotyczy

Zobacz też