OleDbDataReader.IsClosed Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy czytnik danych jest zamknięty.Indicates whether the data reader is closed.

public:
 virtual property bool IsClosed { bool get(); };
public:
 property bool IsClosed { bool get(); };
public override bool IsClosed { get; }
public bool IsClosed { get; }
member this.IsClosed : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsClosed As Boolean
Public ReadOnly Property IsClosed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli OleDbDataReader jest zamknięty; w przeciwnym razie false .true if the OleDbDataReader is closed; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

IsClosed i RecordsAffected są jedynymi właściwościami, które można wywołać po zakończeniu OleDbDataReader .IsClosed and RecordsAffected are the only properties that you can call after the OleDbDataReader is closed.

Dotyczy

Zobacz też