OracleBFile.Null Pole

Definicja

Reprezentuje obiekt zerowy OracleBFile , który nie jest powiązany z plikiem fizycznym.Represents a null OracleBFile object that is not bound to a physical file.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBFile ^ Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBFile Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleBFile
Public Shared ReadOnly Null As OracleBFile 

Wartość pola

OracleBFile

Uwagi

Nullmoże być przydatne, gdy chcesz wykonać operację porównywania w OracleBFile celu określenia wartości null.Null can be useful when you want to perform a comparison operation on an OracleBFile to determine nullability.

Każda próba wykonania operacji odczytu Null obiektu powiedzie się, ale nie zwróci żadnych danych.Any attempt to perform a read operation on a Null object succeeds, but does not return any data. Każda próba wykonania operacji zapisu na Null obiekcie generuje wyjątek.Any attempt to perform a write operation on a Null object generates an exception. Wybór BFILE kolumny zawierającej wartość NULL zwraca Null .Selecting a BFILE column that contains a null value returns Null.

Dotyczy