OracleBinary.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje OracleBinary ten obiekt do podanego obiektu i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this OracleBinary object to the supplied object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany OracleBinary z tą strukturą.The object to be compared to this OracleBinary structure.

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne OracleBinary tej struktury i obiektu.A signed number indicating the relative values of this OracleBinary structure and the object.

Wartość zwracanaReturn Value WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero Wartość tego OracleBinary obiektu jest mniejsza niż obiekt.The value of this OracleBinary object is less than the object.
ZeroZero Ten OracleBinary obiekt jest taki sam jak obiekt.This OracleBinary object is the same as the object.
Większe od zeraGreater than zero Ten OracleBinary obiekt jest większy niż obiekt.This OracleBinary object is greater than the object. —lub—-or- Obiekt jest odwołaniem o wartości null.The object is a null reference.

Implementuje

Dotyczy