OracleBinary.Explicit(OracleBinary to Byte[]) Operator

Definicja

Pobiera zawartość Value właściwości OracleBinary parametru jako tablicę bajtów.Gets the contents of the Value property of the OracleBinary parameter as an array of bytes.

public:
 static explicit operator cli::array <System::Byte> ^(System::Data::OracleClient::OracleBinary x);
public static explicit operator byte[] (System.Data.OracleClient.OracleBinary x);
static member op_Explicit : System.Data.OracleClient.OracleBinary -> byte[]
Public Shared Narrowing Operator CType (x As OracleBinary) As Byte()

Parametry

Zwraca

Byte[]

Tablica bajtów.An array of bytes.

Uwagi

[Visual Basic][Visual Basic]

W Visual Basic można użyć konwersji zdefiniowanych przez klasę, ale nie można ich zastąpić ani utworzyć własnych.In Visual Basic, you can use the conversions defined by the class, but you cannot override them or create your own. Jeśli ustawiona jest opcja Strict, należy użyć <operatora CType > do OracleBinary przekonwertowania na obiekt binarny.If Option Strict is set, you must use the <CType operator> to convert the OracleBinary to a binary object.

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleBinary.ValueThe equivalent method for this operator is OracleBinary.Value

Dotyczy