OracleDataReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka OracleDataReader obiekt.Closes the OracleDataReader object.

public:
 virtual void Close();
public:
 override void Close();
public void Close ();
public override void Close ();
abstract member Close : unit -> unit
override this.Close : unit -> unit
override this.Close : unit -> unit
Public Sub Close ()
Public Overrides Sub Close ()

Implementuje

Uwagi

OracleDataReaderW danym momencie może być otwarta więcej niż jedna z nich.More than one OracleDataReader can be open at any given time.

Przestroga

Nie wywołuj Close ani Dispose w połączeniu, a ani w DataReader żadnym innym zarządzanym obiekcie w Finalize metodzie klasy.Do not call Close or Dispose on a connection, a DataReader, or any other managed object in the Finalize method of your class. W finalizatorze należy zwolnić tylko niezarządzane zasoby, które są własnością klasy bezpośrednio.In a finalizer, you should only release unmanaged resources that your class owns directly. Jeśli Klasa nie jest własnością żadnych niezarządzanych zasobów, nie Uwzględniaj Finalize metody w definicji klasy.If your class does not own any unmanaged resources, do not include a Finalize method in your class definition. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odzyskiwanie pamięci.For more information, see Garbage Collection.

Dotyczy