OracleLob.IsNull Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OracleLob jest to Null strumień.Gets a value that indicates whether the OracleLob is a Null stream.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli OracleLob jest to Null strumień, w przeciwnym razie false .true if the OracleLob is a Null stream, otherwise false.

Implementuje

Dotyczy