OracleString.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera pojedynczy bajt z Value właściwości znajdującej się w położeniu wskazywanym przez parametr Integer,. indexGets the single byte from the Value property located at the position indicated by the integer parameter, index.

public:
 property char default[int] { char get(int index); };
public char this[int index] { get; }
member this.Item(int) : char
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As Char

Parametry

index
Int32

Pozycja bajtu do pobrania.The position of the byte to be retrieved.

Wartość właściwości

Bajt znajdujący się w pozycji wskazywanej przez parametr Integer.The byte located at the position indicated by the integer parameter.

Uwagi

Jeśli index wskazuje pozycję poza końcem tablicy bajtów, zostanie zgłoszony wyjątek.If index indicates a position beyond the end of the byte array, an exception is raised.

Aby uniknąć ponoszenia wyjątku, zawsze sprawdzaj IsNull Właściwość Length i właściwość przed przeczytaniem this.To avoid raising an exception, always check the IsNull property and the Length property before reading this.

Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Dotyczy