OracleTimeSpan.IsNull Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Value Właściwość OracleTimeSpan struktury ma wartość null.Gets a value indicating whether the Value property of the OracleTimeSpan structure is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli Value ma wartość null, falsew przeciwnym razie.true if Value is null, otherwise false.

Implementuje

Dotyczy