OracleTimeSpan.ToString Metoda

Definicja

Konwertuje tę OracleTimeSpan strukturę Stringna.Converts this OracleTimeSpan structure to a String.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentuje właściwość tejOracleTimeSpan struktury. Value StringA String representing the Value property of this OracleTimeSpan structure.

Dotyczy