SqlBoolean.LessThanOrEqual(SqlBoolean, SqlBoolean) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlBoolean , aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlBoolean to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator <=(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator <= (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member ( <= ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator <= (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

TrueJeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze niż lub równe drugie wystąpienie; w przeciwnym razie. falseTrue if the first instance is less than or equal to the second instance; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli jedno z x wystąpień lub y ma wartość null SqlBoolean , wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value of the SqlBoolean will be null.

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBoolean.LessThanOrEquals.The equivalent method for this operator is SqlBoolean.LessThanOrEquals.

Dotyczy

Zobacz też