SqlBoolean.True(SqlBoolean) Operator

Definicja

Operator true może służyć do testowania Value SqlBoolean, aby określić, czy jest spełniony.The true operator can be used to test the Value of the SqlBoolean to determine whether it is true.

public:
 static bool operator true(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x);
public static bool operator true (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x);
static member op_True : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> bool
Public Shared Operator IsTrue (x As SqlBoolean) As Boolean

Parametry

x
SqlBoolean

Struktura SqlBoolean, która ma zostać przetestowana.The SqlBoolean structure to be tested.

Zwraca

true, jeśli dostarczony parametr jest SqlBoolean jest true; w przeciwnym razie false.true if the supplied parameter is SqlBoolean is true; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlBoolean.True.The equivalent method for this operator is SqlBoolean.True.

Dotyczy

Zobacz też